Många lokala utvecklingsfrågor i fokus på Skaftö Öråds årsmöte

2021-08-29 I helgen höll Skaftö Öråd årsmöte. Örådet är en ideell partineutral förening som med drygt 600 medlemmar jobbar för Skaftös bästa. I samband med årsmötet informerades om var man står i arbetet med att förverkliga industriområdet Grönskult, äldrevården på Skaftö, Islandsbergskanalen och arbetet med gång- och cykelvägar.

Den akuta nedläggningen av det särskilda boendet Gullvivan i Fiskebäckskil med tvångsflytt av de äldre till Lysekil har skapat många rubriker i media och orsakat mycket upprörda känslor hos anhöriga och Skaftöbor. Skaftö Öråd har tagit initiativ till en diskussion med Lysekils kommun att hitta en långsiktig lösning på särskilt boende för äldre på Skaftö framöver. En särskilt viktig fråga för ön med tanke på att medelåldern för åretruntboende på Skaftö är betydligt högre än för övriga delar av Lysekils kommun

”Prio ett att det skapas
särskilt boende på Skaftö”
Sten Nilsson är sammankallande i gruppen för äldrefrågor. I arbetsgruppen ingår representanter för för pensionärsföreningarna på Skaftö samt Stödföreningen Skaftöhemmet.
– Prio ett är att det skapas särskilt boende (SÄBO) platser på Skaftö. Minst lika viktigt är att den kommunala sjukvården och hemtjänsten utvecklas och kvalitetssäkras. Vi vill att kommunen arbetar med denna utveckling enligt den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten träffat. En överenskommelse som omfattar totalt 6 778 miljoner kr, säger Sten Nilsson.
– Det vi vill och som vi också diskuterat med de politiska partierna är en femte delutredning inom ramen för den utredning som kommunstyrelsen (KS) fattat beslut om ”Utredning om framtidens äldreomsorg”. Vi vill att man ger socialnämnden i uppdrag att påbörja en omställning till God och nära vård och att Skaftö blir en hanterbar och begränsad kommundel att påbörja denna process. Vi tror att Skaftö kan stå som exempel för att lära och pröva nytt. Vi tror att det engagemang och de frivilligkrafter som finns på Skaftö kan vara en bra medspelare i detta förändringsarbete.
– Detta ligger närmast i tiden att arbeta vidare med för att skapa bra förutsättningar för att utveckla äldreverksamheterna. Så fort som nya SÄBO platser kommer upp på den politiska agendan så kommer vi också att arbeta för att dessa lokaliseras på Skaftö. Vi vill att man redan nu i översiktsplanen avsätter mark för en sådan byggnation.

Grönskult snart klart
I över 40 år har man på Skaftö arbetat med lokaliseringen av ett nytt industriområde vid Grönskult i Fiskebäckskil. Nu äntligen som det verkar har man lyckats driva fram en lösning för att etablera ett industriområde där. I detta nya industriområde är det också tänkt att bensinstationen kommer att placeras (efter nuvarande provisoriska placering vid Roskällan.) Merril Boman är sammankallande i Örådets arbetsgrupp och han är också ordförande i Grönskults Markförvaltning AB.
– Grönskult är nu under projektering, dvs att intressentgruppen Grönskult Markförvaltning AB och kommunens gemensamma projektör konstruerar/ritar väg och tomtritningar vad avser höjder, sträckningar, terrasser, VA etc. Projekteringen ska vara klar under hösten och ligga till grund för kostnadsberäkningar och förhandlingar om ett marköverlåtelseavtal.
– Samarbetet med kommunen löper mycket smidigt, men projekteringen är komplicerad och går väldigt sakta, säger Merril Boman. Vi hoppas på att få ett underlag för att kunna göra skarpa kostnadsberäkningar och slutföra förhandlingarna med kommunen under senhösten eller vintern.
Örådets utrednings och förberedelsearbete i projektgruppen har pågått i ca 10 års tid och alla juridiska och tekniska förutsättningar är nu väl genomgångna. Under 2020 röstade Islandsbergs Vägförening, i en mycket jämn omröstning, emot att upplåta mark för denna inre kanal mellan Värbofjorden och Skallhavet. Därmed har byggstart inte blivit möjlig. I ett sista försök att få med Vägföreningen har därför Skaftö Öråd skapat ett bantat kanalkoncept för enbart kajaker och kanoter.
– Vägföreningen har inte svarat på det bantade förslag vi presenterat för dem, utan sagt att de behöver mer tid på sig och att de inte tänker komma med ett svar förrän nästa sommar, enligt Skaftö Öråds ordförande Åke Johansson.
– Privata intressen går före det allmänna intresset här och det är bara att acceptera. Det innebär att vi i Örådet inte kommer vidare just nu och vi kan inte göra något förrän vi fått ett positivt svar från vägföreningen. Vi tänker att vi får använda tiden fram till nästa sommar för att försöka påverka vägföreningen i positiv riktning.
Tillsammans med Lysekils kommun arbetar Örådet för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar på Skaftö. Härnäst byggs gång- och cykelväg från Fiskebäckskil förbi Skaftö Golfklubb. Den börjar byggas i november och den planeras att stå färdig i mars och asfalteras i maj, enligt Åke Johansson.
Skaftö Naturförskola lever vidare med fler barn
– Vi hjälpte Skaftö Naturförskola med 250 000 kr under året och det innebär att föräldrarna kunde driva vidare denna förskola i Fiskebäckskil, som drivs som föräldrakooperativ sedan 2008. Under året har förskolan i Dragsmark lagts ner pga sviktande lönsamhet, så det innebär att en hel del barn från Bokenäset nu också går på Naturförskolan i Fiskebäckskil. Det är ett bra samarbete mellan Bokenäset och Skaftö vilket jag tycker är väldigt positivt, säger Åke.
Åke Johansson berättar också att styrelsen planerar att bjuda in Skaftöborna till möten under hösten med syfte att få reda på vilka frågor Skaftöborna vill att Örådet ska driva framöver. Vilka behov finns och också med syfte att försöka få med sig fler unga i arbetet som görs och i styrelsen framöver.

Styrelsen
Åke Johansson omvaldes till ordförande för fjärde året i rad. Merril Boman, Caroline Bäcker, Åsa Björneld, Lars Lindquist och Sten Nilsson omvaldes till styrelsen. Ny i styrelsen är Elin Thyni. Elin kommer från besöksnäringen och arbetar med Slipens, Grundéns och Skaftö Golfhotell samt Restaurang Brygghuset. Till suppleanter omvaldes Stefan Herre Eriksson, Tomas Olsson och Lars Setterberg. Niclas Kazmierczak är fortsatt revisor och i valnämnden fortsätter Sune Andreasson, Sven Laurell och Marcus Ardstål sitt arbete.
Text: M Anderberg

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv