”Verksamheten vid fritids är i hög grad händelsestyrd”

Arbetsmiljöverket ställer krav på Kungsmarksskolan i Munkedal

2014-11-14 Efter att ha genomfört en inspektion på Kungsmarksskolan i Munkedal ställer Arbetsmiljöverket krav på förbättringar av arbetsmiljön.
I samband med inspektionen, beskriver man att skolans verksamhet i hög grad är händelsestyrd. Den präglas av akuta situationer som kräver åtgärder där personalen spelar en central roll.

Det handlar om fritidsavdelningen på Kungsmarksskolan som får kritik från Arbetsmiljöverket.
Före den 27 februari 2015 ska Kungsmarksskolan informera Arbetsmiljöverket vad som har gjorts med anledning av de brister och krav som redovisas.
”Händelsestyrd”
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. T
Vid inspektionerna framkom att personalen på fritidshemmen upplever en generellt hög arbetsbelastning och att skolans verksamhet i hög grad är händelsestyrd. Den präglas av akuta situationer som kräver åtgärder där personalen spelar en central roll.
Kraven som nu ställs från Arbetsmiljöverket är att arbetsgivaren ska se till att det finns system där man kan följa medarbetarnas arbetstid och totala arbetsbelastning. Systemet ska göras känt och användas. Arbetsgivaren ska utarbeta rutiner för att fånga upp tidiga signaler på för hög arbetsbelastning hos de anställda.
Vid inspektionen framkom även att det finns behov av förbättringar i hur system för rapportering av tillbud och olyckor fungerar. Vidare finns ett behov av att klargöra gränsdragningarna för vad som räknas som olycksfall, respektive tillbud och vad som ska omfattas av rapportering till Arbetsmiljö ver ket.

Höga ljudnivåer

Vid inspektionen framkom även att höga ljudnivåer förekommer i skolan. Arbetsgivaren åläggs nu att göra en undersökning och riskbedömning av om ljudnivåerna i dessa verksamheter kan innebära risk för hörselskada eller andra hälsorisker.
Utifrån dessa resultat ska ni sedan bedöma vilka åtgärder som krävs. T.ex. bullerdämpande/akustiska åtgärder, anpassade hörselskydd och erbjudande av hörselkontroller.
Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och det ska av den framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Ni ska i en skriftlig handlingsplan dokumentera de åtgärder som ni inte genomför omedelbart.

Ventilationen dålig

Det framkom vid inspektionen att både elever och personal upplever att luftkvaliteten i en del av skolans lokaler är otillfredsställande (vita villan).
Arbetsmiljöverket bedömer att det kan finnas risk för ohälsa. Arbetsgivaren ska redovisa hur man ser till att ventilationen är så ordnad och har sådana system för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande.
För att luftkvaliteten i vistelsezonen ska anses som tillfredsställande ska uteluft tillföras med minst 71/s per person som normalt vistas i lokalerna samtidigt (både arbetstagare och elever) med ett tillägg på lägst 0,35 l/s och m2 golv area.
Om inte arbetsgivaren vidtar åtgärder kan Arbetsmiljö ver ket besluta om ett föreläggande eller förbud.

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv