På bilden ses fr. v. Engla Gustafsson, första ordföranden i Lysekils socialdemokratiska kvinnoklubb och th Svea Hallén, som tillhörde styrelse i många år.

Utställning om kvinnlig rösträtt

2021-10-21 Under året har vi på många håll högtidlighållit 100 års-jubileet av införandet av rösträtt för kvinnor i Sverige och den kamp, som föregick detta.

Under den nu pågående kulturveckan i Lysekils kommun, har man uppmärksammat den kvinnliga jämställdhets- och rösträttskampen genom en ambitiös utställning i Stadsparken, arrangerad av Lysekils kommun och Bohusläns muséum. På onsdagen anordnade Nätverket för S-kvinnor i Lysekil ett möte på Oscars med riksdagsledamoten, Carina Ohlsson kring temat 100 år av kvinnokamp och sedan då?

Tyngdpunkt på Lysekil

På Lysekils Stadsbibliotek har det dessutom, under veckan, hängt en utställning som uppmärksammat 100-årsminnet av den kvinnliga rösträtten, men med tyngdpunkt på just Lysekil: Kvinnlig rösträtt i Lysekil, har man rätt och slätt, kallat utställningen, som arrangerats av Sällskapet Strömstierna och Lysekils stadsbibliotek Utställningen bygger bl. a. på olika dokument framtagna av Sällskapet Strömstierna ,med mycket arbete nedlagt av ,inte minst Per Stenros och mycket av arbetet med själva utställningen, har Kerstin Jungebro stått för.
Till en början startades en allmän kvinnoförening. Lysekilskurrirens chefredaktör, Axel Ljungberg, såg till, att en förening bildades. Samtidigt var en rösträttsrörelse verksam.
Lysekils stadspark blev en plats för möten och andra sammnkomster. för rösträttsrörelsen.
Den första föreningen, Lysekils allmänna kvinnoklubb, skulle drivas utan partianknytningar, men stod nykterhetsrörelsen nära.. Den klubb, som sedan kom att bildas, blev emellertid socialdemokratisk med namnet Lysekils socialdemokratiska kvinnoklubb. Medlemmarna bestod, till stor del, av hustrur till sten- och järnarbetare. 1909 anslöt sig klubben till Socialdemokratiska partiet. Bohusläns socialdemokratiska partidistrikt bildades på Lysekils initiativ 1933. Första kvinnoklubbisten, Henny Ohlsson, kom in i Lysekils kommunfullmäktige 1938 och tog säte från 1939.

Protestmöte 1920

Utställningen tar upp ett stort axplock över vad Lysekils socialdemokratiska kvinnoklubb lyckats ta initiativ till och genomföra under de år som gått. 1920 höll man ett protestmöte mot höga livsmedelspriser. 1937 infördes skolbespisning i Lysekil och kvinnoklubben såg till, att det blev tillagad skolmat. Man genomförde ett omfattande hjälparbete under kriget. En framställan sändes till staden om lekplatser för de yngre. Klubben tillsatte en kommitté för att utreda inrättandet av en kommunal tvättstuga i staden. Ett barndaghem, i kommunal regi, startades vid Bansviksgatan. 1956 tog klubben initiativ till startandet av en lokalavdelning av Unga Örnar. 1957 instämde man i förbundets protestuttalande om atomvapen och 1958 var klubben med på en vädjan om att respektera FN:.s deklaration om mänskliga rättigheter.
Utställningen behandlar Lysekils socialdemokratiska kvinnoklubbs första 50 år, fram till just 50 årsjubileét 1958, men klubben fortsatte sin verksamhet ytterligare ett antal år. Sedan några år tillbaka drivs nu Nätverk för S.kvinnor i Lysekil.
Till utställningen har arrangörerna även gjort en kortare video, där Jenny Gillerstedt från Bohusläns muséum, intervjuar Per Stenros.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv