Nej till vatten och avlopp i sjöbod på Gamla Östersidan

2014-12-18 En fastighetsägare bosatt i Halland och ägare till en sjöbod på Gamla Östersidan, Skaftö, får avslag av Lysekils byggnadsnämnd för installation av vatten och avlopp i sjöboden.
VA-installation strider mot planbestämmelserna och mot planens uttryckliga syfte att bevara den värdefulla kulturmiljön, skriver nämnden i sitt beslut.

Byggnadsnämnden hänvisar till detaljplanen för gamla delen av Östersidans samhälle. Planen är gjord som en bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bebyggelsemiljö. Planen säger bland annat att byggnader ska utformas med särskild hänsyn till de särdrag och värden hos kulturmiljön som angetts i planbeskrivningen.
I planbestämmelserna står: ”Vatten och avlopp får inte installeras i sjöbodar.”
Byggnadsnämnden påpekar att bohuslänska sjöbodar i traditionell och kulturhistorisk mening är förråd för förvaring och torkning av redskap och tillbehör för husbehovsfiske och båtar. De är enkla oisolerade konstruktioner och där saknas även el i många bodar. Indragning av vatten och avlopp är en helt främmande företeelse ur kulturhistorisk synvinkel.

Grundskott mot
ambitionerna
Lysekils kommun har genom detaljplaner för bevarande och genom bygglovshandläggning arbetat för att undvika att traditionella sjöbodar används för direkta bostadsfunktioner. Att tillåta indragning av vatten och avlopp skulle vara ett grundskott mot dessa ambitioner, speciellt när området är en värdefull kulturmiljö, konstateras i den bedömning som samhällsbyggnadsförvaltningen gjort i ärendet, och som byggnadsnämnden ställde sig bakom.
Beslutet i nämnden blev att avslå ansökan om att få installera vatten och avlopp i den aktuella sjöboden. Beslutet motiveras med att installation av vatten och avlopp i sjöbodar strider mot planbestämmelserna och mot planens uttryckliga syfte att bevara den värdefulla kulturmiljön. VA-installation skulle även strida mot riksintresset för kulturmiljö och mot kulturmiljölagens avsikter.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv