Nej till nya vindkraftverk på Sivik

2014-11-06 Länsstyrelsen har avslagit överklagandet från Vindbyggarna Lysekil AB om byggnadsnämndens nej till bygglov för tre nya vindkraftverk på Sivik.
Länsstyrelsen delar byggnadsnämndens bedömning att bygglov inte ska beviljas utan att området först planläggs.

I området intill Siviks avfallsanläggning finns idag fyra vindkraftverk, två med en totalhöjd på 60 meter och två med totalhöjd 80 meter. De byggdes under andra halvan av 90-talet.
Vindbyggarna Lysekils plan var att ersätta dessa fyra med tre nya vindkraftverk med en totalhöjd på 100 meter. I kommunens vindbruksplan från 2012 står att kommunen ser en möjlighet att pröva något högre verk än de befintliga.
En ansökan från Vindbyggarna i januari 2013 om att få bygga två nya vindkraftverk med totalhöjd på 150 meter avslogs av byggnadsnämnden.
Därefter har Vindbyggarna i våras kommit in med en ny ansökan om att få bygga tre 100 meter höga vindkraftverk. Den höjden skulle kunna accepteras som ”något högre verk än de befintliga”, enligt kommunens skrivning.
Utreda användningen
Men samhällsbyggnadsförvaltningen och sedan byggnadsnämnden ansåg att Sivik-områdets långsiktiga och framtida användning behöver utredas innan fler beslut om bygglov för vindkraft eller avfallshantering beviljas. Det görs inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan för kommunen.  Det arbetet ska påbörjas i höst.
Detta innebär att det kan ta flera år innan besked kommer om hur Sivik-området ska användas i framtiden.
Intressen vägs
mot varandra
Länsstyrelsen säger i sin bedömning att det är ett allmänt och nationellt intresse att medge utbyggnad av förnybara energikällor, till exempel vindkraft. Det intresset måste emellertid vägas mot andra allmänna och enskilda intressen.
Länsstyrelsen påpekar att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan (ÖP) har stor betydelse vad gäller bedömning av vad som är en lämplig plats för exempelvis vindkraftverk.  En ÖP är dock endast vägledande och inte bindande vid myndigheternas prövning.
Länsstyrelsen skriver vidare i sitt beslut att det inte framkommit något som säger att riktvärdena för buller eller reflexer/skuggor inte skulle kunna klaras på platsen vid Sivik. Det är också möjligt att storleken på verken skulle kunna godtas med avseende på påverkan av landskapsbilden från havet, skriver Länsstyrelsen.
Vindkraft inte uteslutet
Men Länsstyrelsen påpekar också att det enligt kommunen kan bli fråga om en helt annan verksamhet som ska bedrivas när de befintliga vindkraftverken tjänat ut. Kommunen har ännu inte beslutat om någon inriktning för vad området ska användas till. Klart är att avfallsdeponin som finns i närområdet kommer att finnas kvar i många år. Att till exempel bygga bostäder på platsen under de närmaste 20-25 åren lär inte vara möjligt.
Det innebär också att det heller inte är uteslutet att området även fortsättningsvis kan användas för vindkraft. Kommunen vill dock först utreda områdets långsiktiga användning innan fler beslut om bygglov för bland annat vindkraft kan beviljas.
Därför delar Länsstyrelsen nämndens bedömning att bygg-lov inte ska beviljas utan att området först har planlagts och det bestämts vad området ska få användas till. Länsstyrelsen avslår överklagandet från Vindbyggarna.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv