Aad van Bedaf, chef både vid Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg, berättade om hur Preem navigerar i en framtid med mindre fossil råvara och mer förnybar, minskade koldioxidutsläpp och ökad elektrifiering.

”Kortad tidplan till år 2035”

Aad van Bedaf gav inblick i Preems förnybara framtid

2022-11-25 – Preem har kortat ned tidplanen för när vi ska vara klimatneutrala till år 2035. Vi noterar en stadigt minskande efterfrågan på flytande fossila drivmedel och det är helt i sin ordning. Vårt mål är att successivt byta ut den fossila råvaran mot förnybara råvaror.
Det sade raffinaderichef Aad van Bedaf när Preem och Näringslivscentrum i Lysekil höll ett informationsmöte om pågående investeringar och raffinaderiets framtida planer.

OBS! Till och med morgonen måndag den 28 november kan du läsa vår e-tidning gratis. Klicka HÄR för att ta del av årets första JULSPECIAL. Du kan förstås även läsa äldre utgåvor flera år tillbaka. Ladda gärna ner vår app för bästa läsupplevelse
Trevlig läsning!

Många, framför allt företagare men även kommunala tjänstemän och några politiker, hade samlats till informationsmötet i Preemraffs lokaler på tisdagskvällen.
Näringslivscentrums ordförande Ann Bjerdén Olsson hälsade välkommen och lämnade snart över ordet till raffinaderichefen.
Mycket har hänt bara de senaste åren vad gäller Preems framtidsplaner. Från att förnybart och biodrivmedel varit en liten del i Preemraff Lysekils verksamhet blir den under kommande år allt viktigare.
Aad van Bedaf kommenterade inledningsvis en del aktuella omvärldshändelser som den försämrade geopolitiska situationen, den accelererande klimatkrisen och vad EU gör i det läget.

Förändras i snabb takt
Han konstaterade att raffinaderibranschen förändras i snabb takt. Elektrifieringstakten ökar på personbilar och även tunga lastbilar med eldrift har lanserats på marknaden. Traditionella oljebolag investerar i förnybar energi.
Den nya svenska regeringen vill sänka reduktionsplikten (andel förnybart som blandas in i drivmedel) till EU:s miniminivå, just nu om 6 procent, från 1 januari 2024.
På Preemraff Lysekil pågår en investering på tre miljarder kronor för att kunna ha lägre fossil matning och klara en högre reduktionsplikt än miniminivån. Detta projekt fortsätter oberoende av om reduktionsplikten sänks.
– Det handlar om ombyggnaden av vår Synsat-anläggning så att den kan ta emot större andel förnybara råvaror. I Synsat-anläggningen omvandlas en del av råoljan till diesel av nordisk kvalitet. Här vill vi efterhand öka andelen förnybart, förklarade Aad van Bedaf och visade en film om hur stora reaktorer och kärl nyligen transporterats till Preemraff och monterats på plats.

700 gästarbetare
I början av 2023 kommer cirka 700 inhyrda personer att vara sysselsatta inom det här projektet.
– Ombyggnaden av Synsat-anläggningen blir klar i slutet av 2023 då de nya delarna kopplas in. Vi räknar sedan med full drift på anläggningen i februari 2024, sade van Bedaf.
Den ombyggda Synsat-anläggningen ger möjlighet till inblandning av upp till 40 procent förnybara råvaror, exempelvis genom en rad restprodukter från livsmedelsindustrin. Preem är noga med att framhålla att företaget inte använder palmolja.
Raffinaderichefen berättade bland annat även om ett annat sätt att minska på utsläpp, genom koldioxidinfångning.
– Detta har prövats kommersiellt i Kanada, berättade han.
Preemraff Lysekil har haft en testanläggning av ett danskt företag för att bevisa att infångning från anläggningen fungerar.
Koldioxid fångas in innan den går ut i skorstenarna och förs ned för lagring till flera tusen meter under havsbotten, ofta i gamla oljefält, (se även svar i spalten till höger).

Flytande bränsle behövs
Raffinaderichefen gav till sist möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Han svarade bland annat på en fråga om de olika ombyggnadsprojekten kommer att innebära fler anställda vid Preemraff Lysekil.
– Det innebär många jobb under byggtiden, men det blir ingen stor ändring i antal fast anställda till 2035. Det kommer även att bli en kompetensväxling, svarade han.
En fråga handlade om tiden bortom 2035, behövs flytande bränsle då?
– Ja det kommer att behövas även mot 2045-50, men inte i lika stor omfattning, sade Aad van Bedaf.
Intressanta projekt närmare i både tid och plats handlar om att på olika sätt kunna ta tillvara Preems enorma mängder av spillvärme, som idag bara utnyttjas till cirka fem procent. LP återkommer om detta i kommande artiklar.

Några frågor till raffinaderichefen om Preemraffs planer

Förra året berättade Preem att man ska göra en studie och samarbeta med Vattenfall om möjligheterna att vid Preemraff Lysekil bygga en storskalig anläggning (200-500 megawatt) för elektrolys av vatten för att producera fossilfri vätgas. Finns det nu några konkreta planer på att producera fossilfri vätgas vid Preemraff Lysekil inom närmaste åren? Hur stor skulle investeringen i så fall bli och kan det ge nya jobb vid Preemraff Lysekil?
– Produktion av fossilfri vätgas är avgörande för att vi ska kunna producera större volymer förnybart. Vi tittar på flera olika alternativ till hur vi kan byta ut fossil naturgas mot hållbara alternativ, och här är fossilfri vätgas från vindkraft ett.
I somras gick Preem och Vattenfall tillsammans ut med att vi tittar på att producera, frakta och använda fossilfri vätgas från vindkraft. Projektet är långsiktigt och det kommer sannolikt att dröja till bortom 2030 innan några planer kan realiseras
Unikt för det aktuella projektet är att vätgasen produceras ute till havs, på Vattenfalls framtida vindkraftsanläggningar och därefter fraktas till våra raffinaderier. Med andra ord innebär detta projekt väldigt lite förändringar på själva raffinaderiet, och innebär inte arbetstillfällen och investeringar på samma sätt som våra andra förnybara satsningar.

För några år sedan gjorde Preemraff Lysekil tester med att fånga in koldioxid. Har man gått vidare med detta på något sätt? Finns en tidplan för att permanent börja fånga in koldioxid vid Preemraff Lysekil?
– Koldioxinfångning (CCS) innebär att fånga in koldioxid innan den når ut genom skorstenen. Gasen förvandlas till flytande form för att sedan transporteras med båt för förvaring djupt nere i berggrunden. Vi påbörjade en pilotstudie 2019 och testade infångning av koldioxid i Lysekil under 2020-21 med positiva resultat. Vi planerar nu för att under 2025-2030 bygga CCS-anläggning både på Preemraff Lysekil och i Göteborg och har även tagit med möjligheten att koppla in en CCS-anläggning inom Synsat-projektet.

Preem skriver på hemsidan om den fortsatta resan för förnybara produkter under åren 2022 till 2035 att det under åren 2025-2027 blir ”planerad uppstart för ytterligare anläggningar för storskalig förnybar produktion” med utökad kapacitet på cirka en miljon kubikmeter per år”. Går det i dagsläget att säga vilka slags anläggningar detta kan bli vid Preemraff Lysekil och hur stora investeringar det kan röra sig om?
– Vi planerar för flera olika möjligheter i vår omställning för att till 2035 ha en klimatneutral värdekedja. Utöver projektet Synsat där målet är att årligen kunna producera upp till en miljon kubikmeter förnybart bränsle efter år 2024, så planeras det i Lysekil också en ombyggnation av vår hydrocracker (ICR-anläggning) vilket kommer ge oss ytterligare cirka 1,2 miljoner kubikmeter förnybart bränsle. Dessa investeringar uppgår till flera miljarder kronor, svarar Aad van Bedaf.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv