Vuxenpsykiatrin i Sotenäs – BUP i Lysekil blir kvar som satellitmottagning

2021-03-31 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade vid sitt sammanträde på torsdagen NU-sjukvårdens förändringar gällande öppenvårdsmottagningar inom vuxenpsykiatrin. Förändringarna innebär att den vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungshamn stängs. BUP-mottagningarna i Strömstad, Lysekil och Bäckefors kommer att finnas kvar som satellitmottagningar och dessutom öppnar ytterligare en satellitmottagning i Åmål.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att förändringarna görs inom ramen för NU-sjukvårdens arbete för att förbättra tillgänglighet, öka den medicinska kvaliteten och säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå.
Patienter som för närvarande får vård på mottagningen i Sotenäs kommer att få vård och behandling på vuxenpsykiatriska mottagningen i Munkedal.
NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska mottagning i Åmål får förändrad verksamhet som utgår från bemanningens kompetensområde. Mottagningen kommer ha fortsatt öppet alla vardagar och blir en filial till den vuxenpsykiatriska mottagningen i Bäckefors, där vård och behandling som kräver särskild specialistkompetens erbjuds.

Fler digitala besök
NU-sjukvården ökar samtidigt tillgängligheten till digitala besök och behandlingar samt ökar det mobila psykiatriska akutteamets tillgänglighet för patienter i Åmål.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att notera informationen gällande verksamhetsförändringen i Åmål, och att samråd enligt reglemente har skett gällande mottagningen i Sotenäs.

Jämlik tillgång
– Våra invånare har rätt att kräva jämlik tillgång till psykiatrisk specialistkompetens och de behandlingsmetoder som kännetecknar en modern psykiatri. NU-sjukvården har i dialogen med oss beskrivit svårigheterna att tillhandahålla detta med dagens struktur för mottagningarna i Fyrbodal., säger nämndens ordförande Linda Jansson (M).
– Vi kommer noga att följa omhändertagandet av de berörda patientgrupperna I den löpande uppföljningen av nämndens vårdsöverenskommelse med styrelsen för NU-sjukvården, säger Linda Jansson.
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Så ska BUP förändras
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att samråd har skett med styrelsen för NU-sjukvården gällande ny organisering av barn- och ungdomspsykiatrin. NU-sjukvården har över tid haft långa väntetider till såväl första besök som fördjupad utredning och behandling.
För att förbättra tillgängligheten samt säkerställa jämlik vård utifrån medicinsk kompetens och behandlingsutbud genomförs en organisationsförändring som innebär att viss subspecialiserad vård koncentreras till huvudenheter i Uddevalla och/eller Trollhättan/Vänersborg.
Mottagningarna i Strömstad, Lysekil och Bäckefors kommer att finnas kvar som satellitmottagningar och dessutom öppnar ytterligare en satellitmottagning i Åmål.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv