Vad är en LEI-kod och hur skaffar jag en?

2024-05-05 I takt med att finansmarknaden blivit allt mer global har även behovet av tydlig och enhetlig identifiering av deltagarna vuxit. Flera initiativ har lanserats på vägen men det var först med LEI-koden, eller Legal Entity Identifier som den egentligen heter, som en global identifierare för juridiska enheter blev verklighet.

LEI-koden är en 20-siffrig kod som fungerar som ett globalt pass för företag. Det möjliggör transparent och effektiv rapportering och spårbarhet över landsgränser, något som eftersträvas av i princip samtliga regulatoriska myndigheter efter finanskrisen 2008.

Genom att kräva att bolag innehar en LEI-kod för att handla med marknadsnoterade värdepapper stärks skyddet för investerare och myndigheters arbete med att övervaka och reglera marknaden underlättas. LEI-koder är konstanta och oföränderliga vilket säkerställer att en juridisk enhet kan identifieras korrekt under hela dess livstid. 

Vad är en LEI-kod?

LEI-kodens ursprung och syfte

LEI-koden, eller Legal Entity Identifier, är som tidigare nämnts en 20 tecken lång alfanumerisk kod som unikt identifierar juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner. Dess ursprung kan spåras tillbaka till finanskrisen 2008, då behovet av ökad transparens och bättre riskhantering inom den globala finansmarknaden blev uppenbart. Syftet med införandet av LEI-koder var att skapa ett standardiserat system för identifiering av juridiska enheter över hela världen. Det möjliggör för banker och mäklare att effektivt rapportera och övervaka finansiella transaktioner. LEI-koden underlättar även myndigheternas arbete med att upprätthålla stabiliteten och integriteten av de finansiella marknaderna.

Vem behöver en LEI-kod?

Enligt EU-förordningen EMIR (European Market Infrastructure Regulation) krävs det att alla juridiska personer som genomför värdepapperstransaktioner eller handlar med derivatinstrument har en giltig LEI-kod. Detta inkluderar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och andra typer av organisationer som aktivt deltar i den finansiella marknaden. För enskilda näringsidkare gäller specifika undantag, särskilt om de handlar i egenskap av privatperson med sitt personnummer eller om deras affärsaktiviteter begränsas till vissa typer av instrument som inte kräver rapportering under EMIR.

För dem som investerar i marknadsnoterade värdepapper såsom aktier, obligationer, börshandlade fonder (ETF:er), eller deltar i börsnoteringar är det obligatoriskt att inneha en giltig LEI-kod. Denna kod måste registreras hos Nord LEI eller annan Local Operating Unit för att säkerställa att handel ska vara möjlig. Utan giltig LEI-kod är det inte möjligt att handla på börsen som bolag.  

Det är värt att notera att det ännu inte krävs en LEI-kod för handel enbart med fonder men trenden mot ökad reglering gör det klokt för även dessa bolag att överväga att registrera en. 

Registrera LEI-kod

Steg för steg: Så registrerar du en LEI-kod

Att registrera en LEI-kod är en enkel process. Först och främst behöver ditt företag välja en godkänd utfärdare av LEI-koder, kända som LOUs (Local Operating Units). Samtliga godkända LOU:er, exempelvis Nord LEI, finns listade på GLEIFs hemsida. GLEIF är organisationen som står bakom LEI-systemet. Därefter följer tre viktiga steg:

  1. Ansök om din LEI: Fyll i de nödvändiga företagsuppgifterna på Nord LEI eller annan LOU:s webbplats. Det inkluderar information såsom företagsnamn, adress och organisationsnummer.
  2. Betala avgiften: Utfärdaren kommer att ta ut en avgift för att behandla ansökan och utfärda din LEI-kod. Avgifter varierar beroende på längden på registreringen. Det är möjligt att få ett lägre pris för längre registrering. 
  3. Mottagande av din LEI-kod: Efter att ansökan är godkänd och avgiften är betald, får ditt företag sin unika 20-tecken långa alfanumeriska LEI-kod.

Det finns även möjlighet att gå genom förmedlare som kallas för Registration Agents men vi avråder från detta då det kan riskera din personliga data. Nord LEI är störst på LEI-koder i Sverige och Norge. Nord LEI är även störst på LEI kode i Danmark.

Vikten av att uppdatera din LEI-Kod

Efter att du fått din LEI-kod är det viktigt att uppdatera den regelbundet hos den utfärdande LOU:n. Alla ändringar i företagets status eller information måste återspeglas i det globala LEI-registret för att säkerställa kontinuerlig giltighet och efterlevnad av finansregleringar. Uppdateringar av information är alltid gratis hos Nord LEI.

Årlig uppdatering:

  • Varje år måste företaget bekräfta sin information hos den utfärdande organisationen och betala en årsavgift.
  • Syftet med den årliga uppdateringen är att bibehålla datavaliditeten, minska risken för felaktig identifiering och öka effektiviteten inom det globala finansiella rapporteringssystemet.
  • Om uppdatering inte sker riskerar man att ens kod blir inaktiv, vilket kan ha konsekvenser vid framtida transaktioner.

Genom att noggrant följa dessa steg säkerställs inte bara överensstämmelse med internationell lagstiftning utan också ett smidigt deltagande i den globala finansmarknaden. En korrekt hanterad och underhållen LEI-kod fungerar som nyckeln till transparenta affärstransaktioner över gränserna, vilket minskar riskerna associerade med bedrägeri och felidentifiering av juridiska enheter inom tradingsammanhang.

LEI-koden och dess roll inom finansmarknaden

Bidrar till transparens och riskhantering

LEI-koden har revolutionerat hur finansmarknaden hanterar transaktionsinformation genom att möjliggöra oöverträffad transparens. Den gör det möjligt för reglerande myndigheter och marknadsaktörer att snabbt identifiera motparter i finansiella transaktioner globalt, vilket är avgörande för effektiv riskhantering. Genom att använda LEI-koder kan företag och regulatoriska myndigheter minska risken för missförstånd och felidentifiering som tidigare kunde leda till betydande finansiella förluster eller bedrägerier. Detta bidrar till en säkrare finansmarknad där investerares förtroende kan upprätthållas.

LEI-systemet underlättar även spårbarheten av finansiella transaktioner över landsgränser, vilket möjliggör en snabbare och mer exakt analys av marknadsrisker. Det hjälper till vid övervakningen av systemisk risk, något som blivit allt viktigare sedan den globala finanskrisen 2008. Genom att stärka insynen i de komplexa strukturerna hos moderna finansiella institutioner spelar LEI-koden en central roll i arbetet mot ekonomisk instabilitet.

LEI-kodens Internationella aspekter

LEI-koden är designad för att vara internationell och syftar till att skapa en enhetlig standard för identifiering av juridiska enheter på världsmarknaden. Till skillnad från nationellt begränsade system garanterar LEI-koden att varje enhet erkänns på samma sätt oavsett var i världen den befinner sig. På så sätt främjas inte bara gränsöverskridande handel utan också global samverkan mellan tillsynsmyndigheter.

Genom sin globala användning underlättar LEI-koden även för företag som verkar internationellt att efterleva diverse regelverk inom olika jurisdiktioner utan behovet av flera lokala identifikationsnummer. På så sätt minskas administrativa bördor och kostnader relaterade till compliancefrågor.

Förankrad i ett globalt nätverk av godkända utfärdare koordineras utdelningen och förvaltningen av LEI-nummer genom Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Det säkerställer integriteten och kvaliteten på informationen kopplad till varje kod. Denna internationella standardisering gör det lättare för myndigheter över hela världen att samarbeta när det gäller tillsyn, undersökningar samt vid åtgärder mot ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt.

Användningsområden för LEI-kod

LEI-koden används på flera sätt utöver den grundläggande identifieringen. Dess användningsområden sträcker sig från transaktioner med värdepapper till specifika krav hos ledande onlineplattformar för investeringar. Här är några av de primära områdena där LEI-koden används:

Handel med värdepapper

LEI-koden spelar en central roll i handeln med värdepapper genom att möjliggöra transparent och effektiv rapportering av finansiella transaktioner. För företag som deltar i köp eller försäljning av aktier, obligationer, derivat och andra finansiella instrument, är innehavet av en giltig LEI-kod inte bara en fråga om regelefterlevnad utan också ett verktyg för att säkerställa smidiga och snabba affärstransaktioner. 

Registrera LEI-kod på Nordnet

Nordnets automatiska system för registrering av LEI-koder gör processen bekymmersfri för dess användare. Genom att göra dagliga slagningar mot GLEIFs databas matchas korrekt uppgivet organisationsnummer automatiskt med användarens konto. Detta innebär att så länge du har angett rätt organisationsnummer när du skaffade din LEI-kod behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder för att registrera din kod hos Nordnet. Processen sköts helt automatiskt.

Registrera LEI-kod på Avanza

Hos Avanza måste du registrera din LEI-kod manuellt vilket tar några minuter. Du börjar med att logga in på din internetbank via internet: 

Gå till Profil, det visas som ditt bolagsnamn högst upp till höger. Klicka på “Mina uppgifter”. Under adressuppgifter och mejl finns ett fält “Lägg till Legal Entity Identifier (LEI)”. Där fyller du i din LEI-kod. 

Nord LEI är störst på LEI koder i Norden

Nord LEI är den första utfärdaren av Legal Entity Identifier (LEI)-koder i Norden med över 168 000 LEI-koder utfärdade sedan start en 2014. Nord LEI har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och är ett svenskägt företag. Som den första GLEIF-ackrediterade Local Operating Unit (LOU) i Skandinavien erbjuder Nord LEI registrering av LEI-kod på 1 år, 3 år eller 5 år. 

Med flertalet stora banker och finansiella institutioner från Skandinavien och andra länder som kunder garanterar Nord LEI hög datakvalitet och efterlevnad av både GDPR och strikta säkerhetsåtgärder såsom ISO 27001. Nord LEI är även störst på LEI kode i Norge.

Företaget har utmärkt sig genom att bli utsedd till Bäst presterande LEI-utfärdare i Mid-Cap-kategorin för år 2023 av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) och är den åttonde största LEI-utfärdaren i världen. 

https://sv.nordlei.org (registrera en LEI-kod)

https://da.nordlei.org (LEI kode i Danmark)

https://no.nordlei.org (störst på LEI kode i Norge.)

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv