Tvångsflytt av gamla får IVO-kritik

2019-10-31 De gamla tvångsflyttades när socialnämnden i Lysekil på grund av personalbrist såg sig tvungen att stänga äldreboendet Gullvivan i somras. Nu kritiseras agerandet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som anser att det brast i samverkan med och information till de berörda. De borde även ha fått beslut som gick att överklaga, enligt IVO

Av beslutet från (IVO) framgår att man inte anser att flytten var ett rent verkställighetsbeslut, vilka normalt inte går att överklaga. Socialnämnden har senare beslutat att hålla Gullvivan fortsatt stängt till årsskiftet.

Till IVO inkom den 12 juni 2019 en anmälan från en anhöriga till enskilda bosatta vid äldreboende Skaftöhemmet, Gullvivan inom Lysekils kommun. IVO beslutade att öppna ett tillsynsärende och begärde att socialnämnden i Lysekils kommun skulle yttra sig över och inkomma med handlingar utifrån anmälan. Yttrandet inkom den 30 augusti 2019.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet men påtalar följande brister:
• Socialnämndens insatser har inte utformats och genomförts tillsammans med den enskilde.
• Socialnämnden har inte fattat formellt beslut med överklagandehänvisning.
IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med anledning av bristerna men kan komma att följa upp beslutet.

Skälen för beslutet är att socialnämndens insatser inte har utformats och genomförts tillsammans med den enskilde. IVO bedömer att beviljade insatser och ändringar av dessa inte har genomförts tillsammans med den enskilde. IVO kan konstatera att även om information har lämnats har den varken varit tillräcklig eller relevant för att undvika oro och ängslan hos de boende och deras anhöriga. Den enskilde ska också ges tillfälle och rätt att lämna synpunkter och klagomål på utförandet av insatser, i detta fall avflyttningen till annat särskilt boende. Det framgår av yttrandet att de anhöriga och de boende fått information. Dock framgår det inte av yttrandet i vilken omfattning, hur och när informationen har lämnats.

Av socialtjänstlagen följer att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska den som bedriver socialtjänst ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Det innebär att synpunkter och klagomål ska utredas inom kommunens egna kvalitetssystem. IVO kan konstatera att så inte skett.
IVO påtalar nämndens skyldighet och ansvar att se till att det finns den personal som krävs för att ti1Igodose de enskildas behov.
Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Socialnämnden har inte fattat formellt beslut med överklagandehänvisning.

IVO bedömer att nämnden har brustit då den inte gett den enskilde ett formellt beslut, med överklagandehänvisning, om ändring av verkställighet av insatsen särskilt boende. Genom att nämnden inte fattat ett beslut om ändring av verkställigheten fick den enskilde inte möjlighet att överklaga beslutet om avflyttning.
Enligt IVO är det inte acceptabelt att ställa de enskilda inför ett val som innebär att antingen acceptera det erbjudna ersättningsalternativet eller tacka nej och finna en annan lösning.
Av anmälan framgår att socialnämnden har fattat beslut om en tillfällig stängning av Gullvivan med anledning av personalbrist och att den medicinska säkerheten inte gått att säkerställa. Det framgår att avflyttningen inte var frivillig och att enhetschefen packat ihop möbler och tillhörigheter som transporterats till annat särskilt boende inom kommunen. De enskilda har, enligt anmälan, genom detta blivit utsatta för övergrepp och kränkningar. Informationen till de enskilda och deras anhöriga var bristfällig avseende orsakerna till stängningen.

Av nämndens yttrande framgår att personalens sjukfrånvaro under våren 2019 hade ökat och från slutet av april var personalförsörjningen svår. Ordinarie personal på andra särskilda boenden förflyttades tillfälligt till boendet men inför sommarsemestern fanns inga möjligheter att lösa bemanningen. Förvaltningen förberedde socialnämnden på att personalsituationen var ohållbar och kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) bedömde att den medicinska säkerheten och omvårdnaden inte kunde garanteras. Socialnämnden tog den 28 maj 2019 beslut om att de enskilda behövde flytta till andra boende innan semesterperioden började. Beslutet innebar en tillfällig stängning under semesterperioden. Åtgärden krävde ett snabbt agerande i syfte att säkerställa vården och omsorgen till de enskilda.
Informationsplan togs fram och planeringsarbetet startade den 29 maj 2019. Anhöriga och de enskilda fick information vid ett flertal tillfällen. Det framgår av yttrandet att flyttningen inte var frivillig.
Några av de enskilda samtyckte till flyttningen men det fanns andra som inte gjorde det. Flera av de anhöriga var tydliga med att de inte önskade vara delaktiga i flytten. Kommunens personal hjälpte de enskilda som behövde med packning och flyttning. Enligt nämnden kan det inte anses som egenmäktigt förfarande. Flyttningen planerades individuellt och utfördes så varligt som möjligt. Den personal som fanns vid tillfället på boendet flyttades tillfälligt till de nya särskilda boendena. Frågan om återöppnande skulle tas upp för beslut den 1 oktober 2019.

Enligt JO är rena verkställighetsbeslut i regel inte överklagbara. JO har i beslut anfört att när det gäller ändring av verkställigheten aktualiseras frågor om en kommun ensidigt och formlöst kan bestämma om den enskilde ska flytta eller om kommunen i en sådan situation har att formalisera flyttbeslut och därmed ge den enskilde möjlighet att få saken prövad i domstol.

Normalt fattas inga särskilda fristående beslut rörande verkställigheten
av ett förvaltningsbeslut. Förvaltningens praktiskt inriktade
ställningstaganden till detaljerna för hur ett visst beslut skall verkställas
brukar närmast ses som ett slags naturlig fortsättning på huvudbeslutet.
Har tex. beslut fattats om bistånd i form av matleveranser, fattas inga
särskilda beslut om hur leveransen till den enskilde i praktiken skall
utföras. Huvudregeln är sålunda att ett verkställighetsbeslut inte går att överklaga. Ett annat betraktelsesätt kan dock vara påkallat om verkställighetsbeslutet innefattar ett mera självständigt avgörande, om det förutsätter en självständig prövning av moment som inte tidigare prövats, eller om tidigare beslut under förfarandet får omprövas. Är verkställighetsbeslut utrustade med en självständig effekt kan det således inte uteslutas att de bör kunna överklagas.
I Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden ska verka för att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det framgår av kommentarerna till paragrafen att en viktig del i välbefinnandet är att enskilda känner sig trygga. Det är viktigt med kontinuitet och pålitlighet i hur omsorgen bedrivs och i vardagliga rutiner så att de enskilde inte försätts i situationer som kan skapa ovisshet och oro. Trygghet kan innebära sådant som information om förändringar och att kunna påverka förändringar så långt det är möjligt.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv