Användningen av tobak och alkohol minskar bland eleverna i Västra Götalandsregionen. Däremot ökar snusandet, särskilt bland flickor. Undersökningen visar även att flickor mår sämre än pojkar och trivs sämre i skolan. Foto: Pixabay

Trendbrott i Lysekils drogvaneundersökning

Konsumtion av tobak och alkohol minskar – drogmissbruket oförändrat

2019-10-18 Användningen av tobak och alkohol minskar bland eleverna i Västra Götalandsregionen. Däremot ökar snusandet, särskilt bland flickor. Undersökningen visar även att flickor mår sämre än pojkar och trivs sämre i skolan.
– Lysekil kan egentligen skriva under på Västra Götalandsregionens rapport. Den övergripande trenden ser i princip likadan ut i Lysekil som för regionen i övrigt, säger Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg vid avdelningen för hållbar utveckling i Lysekil.

– Det positiva är att cigarettrökningen minskar. Vi är självfallet bekymrade av bilden vi ser gällande narkotika. Andelen unga som testat narkotika i Lysekil har inte ökat, men heller inte minskat. När det gäller narkotikaerfarenhet är vi heller inte bland de bättre kommunerna i regionen. Inte heller när det gäller alkoholkonsumtion även om vi till viss del förbättrat oss där. Vi kommer arbeta vidare med resultaten i våra olika verksamheter, och tillsammans med polisen, med målsättning att förbättra läget, fortsätter hon.

Klart mer narkotika i Göteborg
Andelen elever med erfarenhet av narkotika är på ungefär samma nivå som tidigare, även om Göteborg visar klart högre siffror än andra områden. Attityden till droger har förändrats. Fler än tidigare tror inte att det finns risker med att använda hasch eller heroin.
– Vi ser flera tydliga förändringar jämfört med resultaten från 2013 och 2016 inom flertalet områden. Det är oroväckande att narkotikaanvändandet inte minskar och tvärtom ökar bland pojkar i årskurs 9 sedan förra undersökningstillfället. Dessutom har vi idag alltfler ungdomar som underskattar hälsorisker till följd av drogbruk. I och med att vi gör den här undersökningen vart tredje år får vi en bra bild av utvecklingen över tid. Den är en viktig pusselbit i underlag för insatser och prioriteringar både för oss och för kommunerna, säger Charlotte Nordström, ordförande för Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet.
Sedan 2013 har Västra Götalandsregionen, tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna, genomfört regionstäckande undersökningar av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
Det är tredje gången som undersökningen görs på detta sätt i regionen och den omfattar ett flertal områden: tobak, alkohol, narkotika, skola, spel om pengar, hemmet samt hälsa och självkänsla.
Undersökningen finansieras av östra, västra, norra och södra Hälso- och sjukvårdsnämnderna samt Regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet

Tobak och snus
Sedan 2013 har andelen skolelever som röker stadigt minskat. Fler börjar också röka senare, jämfört med tidigare. Sedan flera år är rökning vanligare bland flickor än pojkar, men det har skett en stadig minskning i bägge grupperna. En jämförelse över tid visar att 31 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna i gymnasiet rökte 2013. Motsvarande siffror för 2019 är 23 procent av pojkarna respektive 26 procent av flickorna.
Snusning, som länge har varit klart vanligare bland pojkar än bland flickor, är det område som ökat mest i årets regionala undersökning. Ökningen är störst bland gymnasieflickor och det har, jämfört med föregående undersökningar, skett en fördubbling från fem till 11 procent.
Undersökningen visar också att attityderna till tobak generellt har förändrats. En större andel än tidigare, tror att det inte finns någon risk att röka 10 cigaretter eller mer om dagen eller snusa 3 dosor i veckan.

Alkohol
Tidigare drogvaneundersökningar i Sverige har visat att alkoholkonsumtionen bland ungdomar stadigt har minskat sedan 2000-talet.
Samma trend gäller i Västra Götalandsregionen. Andelen elever som druckit alkohol vid flera eller enstaka tillfällen har minskat från 81 till 72 procent sedan 2013. Det finns dock skillnader mellan pojkar och flickor.
I årskurs nio och på gymnasiet, är det något större andel flickor än pojkar som uppger att de druckit alkohol.
Pojkar, oftare än flickor, uppger att de ”intensivkonsumerar” alkohol, det vill säga dricker på ett riskabelt sätt.
Sedan 2013 har attityderna till alkohol och berusning förändrats; andelen elever som tror att det inte finns några risker med att berusa sig varje helg, har nästan fördubblats, från 5 till 9 procent.

Narkotika
Cannabis, ett samlingsnamn för marijuana och hasch, är den vanligaste förekommande narkotiska drogen i Sverige, även bland unga
I Västra Götalandsregionen har andelen pojkar och flickor med erfarenhet av narkotika, legat på ungefär samma nivå sedan senaste mätningen 2016.
Fler pojkar än flickor på gymnasiet har erfarenhet av narkotika, 17 respektive 13 procent.
Göteborg är det område som sticker ut i rapporten, här ligger sifforna klart högre på gymnasiet än i övriga regionen.
Attityden till narkotika har förändrats. Endast hälften av eleverna tar helt avstånd från att det borde vara tillåtet att röka hasch eller marijuana, och hälften instämmer delvis- eller helt i att det är upp till var och en om man vill använda narkotika. En större andel av eleverna, jämfört med tidigare, tror inte att det finns risker med att använda hasch eller heroin.

Trivsel i skolan
Undersökningen visar att flickorna trivs något sämre i skolan än pojkarna.
Fler uppger att de brukar skolka. Mellan 2013 och 2016 minskade skolket bland pojkar och flickor, men i senaste undersökningen har det skett en viss ökning i båda grupperna. Även andelen som utsatts för mobbning har ökat. Endast två tredjedelar av eleverna i undersökningen upplever att vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad på deras skola, vilket är en försämring sedan 2016.

Självupplevd hälsa
Sedan 2016 har framförallt flickors självupplevda hälsa försämrats något. I skolundersökningen uppgav 66 procent av flickorna och 82 procent av pojkarna att de var nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa.
Spel om pengar
Antalet elever som spelar om pengar har minskat sedan 2013, det gäller särskilt flickor som minskat sitt spelande i högre grad än pojkarna.
Cirka tre procent av eleverna uppgav att de spelat om mer än 300 kronor den senaste månaden, spel om sport eller hästar är allra vanligast.

Föräldrar och hemmiljö
Majoriteten, upp till 90 procent av eleverna uppgav att de får stöd, uppmuntran och beröm av föräldrar. Två tredjedelar uppgav att de i sin familj ofta gör saker tillsammans.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv