Stor privat VA-satsning i Evensås kan ge Skaftö fler åretruntboende

Detaljplanearbete för nio tomter ska startas

2016-04-09 Inom ett par år kan närmare ett 60-tal fastigheter i Evensås ovanför Klubbans bad-plats vid Östersidan på Skaftö få sina vatten- och avloppsproblem lösta.
– Vi jobbar nu på att skapa ett privat finansierat VA-nät med anslutning till det kommunala nätet. Samtidigt inleder vi ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för att ge plats åt nio tomter, säger Robert Blom, VD i Stätten Gård AB som står bakom satsningen.

Om planerna går i lås blir detta en av de största privatfinansierade VA-satsningarna i Lysekils kommun.

– Det handlar om en investering på närmare tio miljoner kronor i en gemensamhetsanläggning i ett ledningsnät på sammanlagt fyra kilometer, säger Robert Blom.

Det har gjorts en vatten- och avloppsinventering i området och det visar sig att VA-standarden hos fritidshusen på många håll är dålig med slutna septiktankar som ofta måste tömmas flera gånger under sommarhalvåret. Till det kommer svårigheter att få tillräcklig mängd bra dricksvatten.

– Det här projektet kommer vara till stor samhälls- och miljönytta för samtliga fastigheter som är med och göra det bekvämare och enklare att ha fastighet i Evensås/Norra Skaftö, säger Robert Blom.

Mest fritidshus

Området består i dagsläget till största delen av fritidshus. För drygt fem år sedan väcktes tankar om att bebygga de västra delarna av Evensås 1:6. Detaljplanen som finns för detta område är från 1967. Den mark som inte är bebyggd, mestadels berg, är i dagsläget prickad mark som enligt gällande plan inte får bebyggas. Det innebär att en ny detaljplan behöver tas fram för att kunna skapa nya tomter.

– Efter flera år av diskussioner med kommunen om hur vi kan gå vidare så var ett krav vid en planändring att vatten och avlopp skulle dras fram i området och att det var tvunget att finnas ett ”allmänt intresse”, dvs flera tomter, förklarar Robert Blom.

Planerna är nu att skapa nio tomter inom detaljplanelagt område. Redan är sju av de nio tomterna reserverade för intresserade köpare. Ytterligare två till fyra tomter planeras inom ett område som inte har detaljplan längre österut, inom så kallat förtätningsområde, enligt kommunens gällande översiktsplan från 2006…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv