”Skuggbudgeten” blev nedröstad med 14-13

(SD) stödde oppositionens budget – (KP) och (V) lade ned rösterna

2014-11-28 Taktik och dramatik präglade fullmäktiges budgetmöte i torsdags kväll.
Minoritetsstyret med (S), (M), (FP) och (C) lyckades driva igenom sin budget med minsta möjliga marginal, 14-13 (4 avstod).
Oppositionens budget stöddes av (SD), m edan (V) och (KP) lade ned sina fyra röster, då man inte ”köpte” alla delar i ”skuggbudgeten”

Att politik inte bara är matematik och logik visades ännu en gång i Lysekils fullmäktige. Mötet pågick i nästan sex timmar och det blev inslag av såväl taktik, prestige och dramatik innan klubban slogs i bordet för sista gången denna kväll.
Det var (S) ihop med den gamla alliansen (M), (FP) och (C) som tog hem spelet, där den viktigaste punkten handlade om man skulle spika fast ett överskottsmål på 3 procent (23 miljoner) eller ett överskottsmål på 1,3 procent (10 miljoner) vilket Lysekilspartiet, (MP) och (KD) föreslog i sin skuggbudget.
Kalla fötter
Efter att oppositionen presenterade sin skuggbudget, som enligt de flesta bedömare var taktiskt lagd med en vänstersväng 2015 och en högersväng 2016 fick den styrande minoriteten kalla fötter.
Därför garderade sig det rutinerade gardet med två ess i rockärmen, vilka presenterades som två tilläggsyrkanden av kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) vid budgetmötet.
Det räckte för att ta hem spelet.
Ställdes mot varandra
Att de båda huvudförslagen ställdes mot varandra gjorde att vänstern lade ned sina röster, då det fanns flera punkter i skuggbudgeten som inte föll vänstern i smaken. (KP) och (V) köpte inte oppositionens budget i sin helhet och lade därför ned sina fyra röster.
Här är tilläggsykandet som blev en viktig del i beslutet.
* Att kommunfullmäktige efter första tertialrapporten 2015 omprövar socialnämndens budget i syfte att tillskjuta medel för att kunna leva upp till socialstyrelsens nya föreskrifter om bemanning på särskilda boenden samt för beslutade besparingsåtgärder som inte ger helårseffekt.
* Att lagstadgade krav inom Bildningsnämnden kan tillgodoses när dessa kan konkretiseras.
Budgeten i korthet
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2015 ska uppgå till 22,5 mkr vilket motsvarar 3,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens resultat för 2016 och 2017 ska uppgå till 3,0 procent av respektive års skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en investeringsbudget för 2015 på 30,0 mkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel.
4. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att inom den totala investeringsutgiftsramen på 30,0 mkr för år 2015 disponera 26,0 mkr i investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt utifrån förändrade förutsättningar under året. 4,0 mkr avsätts till planerat underhåll i fastigheter.
5. Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att göra ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade belopp för ändamålen.
6. Kommunfullmäktige beslutar att anteckna, att kommunfullmäktige fastställt skattesatsen för 2015 till 22,46 kronor.
7. Kommunfullmäktige beslutar att de kommunövergripande målen från tidigare fullmäktigebeslut står fast även för 2015. (Senast fastställda av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 157.) Undantaget ändrad formulering i det mål som avser investeringar till den nya lydelsen: ”Investeringar ska finansieras med egna medel”.
8. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas budgetanslag justeras till följande nya budgetramar:
* Kommunstyrelsen 91,7 mkr
* Byggnadsnämnden 3,3 mkr
* Nya Utbildningsnämnden 313,1 mkr
* Socialnämnden 329,2 mkr
* IT-nämnden (Lysekil värdkommun) 2,7 mkr
* Lönenämnden (Munkedal värdkommun) 3,2 mkr
* Miljönämnden (Sotenäs värdkommun) 2,3 mkr
Mot beslutet anmälde Yngve Berlin (K) skriftlig reservation.
Ahlbin Gustafson
0523-667083
ahlbin@lysekilsposten.se

Publicerad:
Nyhetsarkiv