Ska ta fram detaljplan för centrum i Väjern

2019-10-09 För sju år sedan inleddes arbetet med att ta fram ett planprogram för Väjerns hamn- och centrumområde. Nu har Sotenäs kommunstyrelse beslutat att ta fram en detaljplan för området med koncentration till Tumlaren och grusplanen.

Kommunen har konstaterat att Väjerns hamn- och centrumområde är i behov av en planöversyn, detta så att området kan utvecklas till en attraktiv närmiljö för boende och besökare. Det finns flera olika intressenter som vill förändra området och för att få ett helhetsgrepp om hur området kan utvecklas inleddes arbetet med ett kommunalt detaljplaneprogram år 2012. Ett planprogram tas fram som ett första steg i planprocessen och ger en översikt över vad som ska detaljplaneläggas.

Sex olika delområden
Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierade sex olika delområden som skulle belysas i planprogrammet: Hamnen, Tumlaren, Centrumhuset, Passage Dinglevägen, Strand- och kajpromenaden och Sjöbods- och magasinsområdet.
Arbetet med planprogrammet sattes igång men avslutades inte. Kommunstyrelsen anser nu att planprogrammet inte bör fullföljas, utan det är bättre att sätta igång med arbetet att ta fram själva detaljplanen.
Vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen togs beslutet att avsluta arbetet med planprogrammet och istället ta fram en detaljplan för området. Planen ska etappindelas med koncentration till centrum, Tumlaren och grusplanen. Senare ska området norrut läggas till, detta för att eventuellt få finansiering genom kommande exploatering av bostadsområde norr om Väjern. Kommunstyrelsen vill också att de skisser som tidigare gjorts över området ska komma till användning i arbetet med detaljplanen.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv