Resultatet för Lysekil pekar mot ett plus på 22 miljoner

Socialnämnden räknar med ett underskott på 15 miljoner kronor

2015-10-01 Lysekils kommun redovisar ett resultat på 6,9 miljoner kronor per den 31 augusti.
För helåret 2015 prognostiseras ett resultat på 22 miljoner kronor, vilket är 400.000 kronor lägre än budgeterat.
Reavinster på 7,5 miljoner och återbetalning av s.k. AFA-pengar på 7,4 miljoner förskönar resultatet.

På torsdagen presenterade kommunledningen delårsrapporten för årets första åtta månader.
Resultatet på 6,9 miljoner kan jämföras med 14,9 miljoner som var föregående års resultat under samma period.
Verksamhetens nettokostnader har ökat mer (4,7 procent) än vad skatteintäkterna har ökat (2,8 procent).

För helåret 2015 prognostiseras ett resultat på 22 miljoner kronor. Detta kan jämföras med ett utfall 2014 på 13,5 miljoner kronor och ett budgeterat resultat 2015 på 22,4 miljoner.

– De nämnder som går med underskott och prognostiserar ett negativt resultat är framför allt Socialnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.  Övriga nämnder förutser positiva eller inga avvikelser, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).

Störst problem med att få budgeten att gå ihop har Socialnämnden, som beräknar göra ett underskott på 15 miljoner vid årets slut. 8,4 miljoner handlar om underskott inom verksamheten för individ- och familjeomsorg och 6,6 miljoner handlar om underskott inom vård- och omsorgsverksamheten.

I jämförelse med uppföljningen i april försämras därmed resultatet med 6,4 miljoner.

Detta beror både på ökade kostnader för placeringar av barn och unga samt ökade kostnader för försörjningsstöd, men också på att kostnaderna inom vård- och omsorgsverksamheten inte har minskat i den utsträckning som tidigare förutspåtts.

Utbildningsnämnden lämnar en bättre prognos nu jämfört med delårsrapporten per 30 april.  Vid uppföljningen i april var prognosen minus 3,6 miljoner kronor. Nu förbättras prognosen med 2,2 miljoner till att visa minus 1,4 miljoner.

– Gymnasie- och vuxenutbildningen förväntas fortfarande visa negativ budgetavvikelse, men en del av de åtgärder som presenterades under våren 2015 förväntas få effekt under höstens senare del, säger Jan-Olof Johansson.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv