Prins, Ford och J godkända som förnamn

2019-12-05 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag beslutat i tre olika domar att tre pojkar får heta ”Prins”, ”Ford” respektive ”J”. Domstolen anser - till skillnad från Skatteverket – inte att namnen är olämpliga som förnamn.
Föräldrarna till pojkarna ansökte hos Skatteverket om att de skulle få förnamnen ”Prins”, ”Ford” respektive ”J”.

Föräldrarna till en pojke i Västsverige menar att ”Ford” har varit förnamn inom släkten i generationer. Skatteverket ansåg dock att ”Ford” snarare var ett efternamn än ett förnamn och avslog därför ansökan. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog föräldrarnas överklaganden. Institutet för språk och folkminnen har i ett yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen, som är slutinstans i frågan, påtalat att namnet förekommer som både förnamn och efternamn i engelskspråkiga länder och så även i Sverige. Det medför att namnet inte har så påtaglig efternamnskaraktär att det kan bedömas som olämpligt som förnamn. Högsta förvaltningsdomstolen anser att ”Ford” inte är olämpligt som förnamn och dömer till föräldrarnas fördel.

Föräldrarna till en pojke i norra Sverige ansökte hos Skatteverket om att sonen skulle få heta ”Prins”. Skatteverket ansåg inte att namnet är förenligt med svenskt namnskick. Föräldrarna, som hävdar att namnet redan bärs av flera medlemmar i deras familj och släkt, överklagade till förvaltningsrätten som dömde till deras fördel. Beslutet upphävdes dock av kammarrätten som ansåg att titeln ”Prins” är förknippad med manliga icke-regerande medlemmar av kungahuset och att det vore vilseledande med ”Prins” som förnamn, en uppfattning som Institutet för språk och folkminnen delar. Men Högsta förvaltningsdomstolen anser att namnet ”Prins” knappast är vilseledande eftersom kungahusets medlemmar är väl kända.

Föräldrarna till en pojke i Mellansverige ansökte om att registrera ”J” som förnamn. Skatteverket ansåg att en bokstav inte räcker som namn. När föräldrarna överklagade till förvaltningsrätten gick domstolen på föräldrarnas linje och skrev att det inte är ovanligt med namn som består av en bokstav. Kammarrätten avslog Skatteverkets överklagande. I ett yttrande till sista instans skriver Institutet för språk och folkminnen att det är olämpligt med en bokstav som namn. Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning. Som skäl för att godkänna ”J” som förnamn skriver domstolen att enligt tidigare praxis godkänns enstaka bokstäver som förnamn och det är därmed inte oförenligt med svenskt namnskick att göra så.

Namnlagen
Enligt den svenska namnlagen, som är från 1/7 2017, ska varje barn ges ett eller flera förnamn. Enligt lagen får förnamn endast förvärvas som inte kan väcka anstöt, leda till obehag för den som ska bära namnet eller av någon annan anledning kan antas olämpliga. Namnet ska inom tre månader från födelsen anmälas till skattemyndigheten. Skattemyndighetens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen är slutinstans i frågan.

Publicerad:
Nyhetsarkiv