Att bygga ny skola och en ny simhall vid Gullmarsskolan och Gullmarsborg skulle kosta i runda tal 670 miljoner kronor.

Planerar för jättesatsning på nya lokaler för skolan

Förslag: Lysekil ökar låneramen med 670 miljoner

2023-12-01 Både Gullmarsskolan och Gullmarsborg är i stort behov av antingen en stor om- och tillbyggnad eller en nybyggnation.
Nu planerar kommunen inför en jättesatsning på sammanlagt 670 miljoner kronor.
Ännu är inga beslut tagna och en förstudie om skolområdet ska vara klar till våren.

Lysekils kommun står nu inför ett vägval: Renovera befintliga skolbyggnader på Gullmarsskole-området, varav flera är byggda på 60-70-talet och har stora renoveringsbehov, inklusive Gullmarsborg, eller satsa på nybyggnation av vissa delar inom området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lagt mer och mer pengar på underhåll i skolområdet på senare år.
LP har tidigare (april 2023) berättat om att en konsultfirma fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att göra en för-studie som ser på vilka behov som finns kopplade till skola och idrott i det man kallar Gullmarsområdet.
Konsultfirman utreder hur områdets olika funktioner på bästa sätt möter framtidens behov.
Förstudien handlar bland annat om att göra en status-inventering av de byggnader som finns och även se på skick och utformning utifrån dagens regelverk kring exempelvis tillgänglighet, dagsljus och ytkrav, men även undersöka potential för energieffektiviseringar.
Förstudien ska vara klar till sista mars 2024 och presenteras under våren, men redan nu behövs ett inriktningsbeslut som gäller investeringar för Gullmarsskolan och Gullmarsborg.

Fatta inriktningsbeslut
Kommundirektör Karolina Samuelsson och ekonomichef Eva-Marie Magnusson vid Avdelning ekonomi och upphandling har tagit fram en tjänsteskrivelse som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november. LP:s papperstidning presslades innan detta sammanträde och därför handlar det här om förslagen till beslut.
Besluten ska slutgiltigt tas av kommunfullmäktige men behandlas först i kommunstyrelsen.
Här är förslagen till beslut i korthet:
• Ett inriktningsbeslut fattas att investeringar ska genomföras för Gullmarsskolan och Gullmarsborg samt, efter förstudie, omfattning och tidplan prioriteras för anläggningarna.
• Nedskrivning 2023 om totalt 10 miljoner kronor till följd av beslutet om Gullmarsskolan och Gullmarsborg.
• Kommunens låneram utökas med 670 miljoner kronor till 785 miljoner kronor, successivt i takt med investeringarna.
• Kommunen avviker från målet att ha en 100 procent självfinansieringsgrad för investeringar.

Ny Gullmarsskola för 370 miljoner kronor
En grov kalkyl har tagits fram för vad en nybyggd skola och nybyggd Gullmarsborg skulle kosta. Baserat på schabloniserade kvadratmeterpriser så har man kommit fram till att en nybyggd Gullmarsskola kostar cirka 370 miljoner kronor i 2023 års penningvärde och en ny simhall med ny entré kostar cirka 300 miljoner kronor.
I budgeten för 2024 beslutade kommunfullmäktige om en låneram om 115 miljoner kronor för kommunen. En utökad låneram med 670 miljoner kronor, för att göra en stor skolsatsning i Lysekil, innebär en ny låneram på 785 miljoner kronor för kommunen.

Flera alternativ
Ekonomichefen påpekar att det är flera olika faktorer som påverkar utgifterna. Flera alternativ presenteras för vad kapitalkostnaden kan bli vid en investering på 670 miljoner kronor. Vid en ränta på exempelvis 2,5 procent blir kapitalkostnaden 34 miljoner kronor, men om räntan är 4,5 procent så blir kapitalkostnaden nästan 48 miljoner kronor.
Eventuellt kan en högre ränta innebära en lägre upphandlingskostnad, om det skulle finnas en överkapacitet inom byggsektorn. Om investeringen skulle kunna bli exempelvis 550 miljoner kronor, istället för 670 miljoner, och räntan är 4,5 procent skulle kapitalkostnaden bli 39 miljoner kronor.
Om Lysekils kommun kan ha en självfinansieringsgrad på 20 procent så skulle kapitalkostnaden, beroende på räntenivåer, hålla sig inom 31 till 34 miljoner kronor.
I samband med att förstudien presenteras till våren så kan mer detaljerade beräkningar göras av kapitalkostnader.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv