Patienterna trygga med akutvården

2021-03-22 De allra flesta patienter som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland är nöjda med sin upplevelse av vården. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten som innehåller svar från drygt 3 400 patienter i Västra Götaland.
Fakta om Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelsen inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i NPE. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
I 2020 års mätning har samtliga 21 regioner deltagit med målgrupp patienter som träffat läkare på en akutmottagning under oktober månad. Psykiatriska akutmottagningar ingår inte i mätningen. Urvalet grundar sig på samtliga åldrar. 15 000 patienter i hela landet har svarat på enkäten, varav 3400 i Västra Götaland. Svarsfrekvensen i Västra Götalandsregionen var 36 procent.

Resultatet visar på en förbättring inom samtliga sju frågeområden som följs upp men allra mest har upplevelsen av respekt och bemötande förbättrats. Viktigast för patienterna är omhändertagandet och tryggheten, vilket de flesta också är nöjda med. Däremot finns förbättringspotential vad gäller information om väntetider samt information om prioriteringsordningen på akutmottagningen.

– Personalen på våra akutmottagningar gör ett mycket bra jobb med att få patienterna att känna sig trygga och omhändertagna och det visar också resultatet av mätningen, men vi behöver arbeta mer med att korta väntetiderna, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Nationell patientenkät vid akutmottagningarna genomfördes i november-december 2020. Den innehåller ett 50-tal frågor som rör sju olika frågeområden; respekt och bemötande, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering samt helhetsintryck. Västra Götalandsregionen ligger i nivå med eller strax över riksgenomsnittet.

Äldre mest positiva

Resultaten visar att män i högre utsträckning än kvinnor upplever att deras vårdbehov blivit tillgodosedda. Personer i åldern 65 år och uppåt är mest positiva. Det går att se vissa variationer mellan sjukhusen i regionen, men det är inga stora skillnader.

Nationella patientenkäten

Publicerad:
Nyhetsarkiv