”Onödig skattehöjning”

Lysekils kommun amorterade 44 miljoner 2014

2015-02-19 – Skattehöjningen i fjol har inte använts för kommunens verksamheter utan istället gått till amortering av billiga lån.
Det konstaterar Inge Löfgren (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Det officiella överskottet i Lysekils kommun blev 12,9 miljoner 2014, medan det inofficiella överskottet blev hela 56,9 miljoner kronor.
– Överskottet är summan av årets resultat på 12,9 miljoner kronor och amorteringar på 44 miljoner kronor. Det stora överskottet är uppseendeväckande med tanke på kommunens tidigare ytterst svaga ekonomi, konstaterar Inge Löfgren.
Snabb vändning
Under många år har kommunen haft allt svårare att få ihop budgeten. Med ny politisk ledning och begränsning av alla riskfyllda projekt så har en vändning kommit snabbare än väntat. Dessutom har en skattehöjning med 11 miljoner kr (40 öre) bidragit till överskottet.
Amorterat 44 miljoner
– Istället för att använda överskottet inom kommunens verksamheter så har den nya politiska ledningen med (S), (M), (FP) och (C) valt att med 44 miljoner betala av kommunens lån. Denna snabbamortering kan ifrågasättas eftersom bristerna i kommunen är omfattande och akuta. Inte minst inom skolan där man har betydande svårigheter, menar Inge Löfgren.
Miljöpartiet anser att Lysekils kommun till stora delar tappat kontrollen över den ekonomiska situationen.
– Bland annat genom att inte kunna genomföra en budget som överensstämmer med verkligheten. Överskott i den här storleksordningen skall framgå av den ekonomiska planeringen. En skattehöjning har dessutom genomförts som i efterhand visat sig vara onödig, avslutar Inge Löfgren.

Reavinster på 4,9 miljoner i Lysekils officiella resultat på 12,9 miljoner

Lysekils kommun redovisar ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor för 2014.
Detta kan jämföras med ett budgeterat resultat på 8,3 miljoner kronor och föregående års resultat på 3,8 miljoner kronor.
I resultet ingår realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar och exploateringsverksamhet på 4,9 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 26,7 miljoner kronor under 2014, vilket motsvarar 3,7 procent.
Jämförelsetalet verksamhetens nettokostnader i förhållande till totala skatteintäkter uppgår 2014 till 98,6 procent. Föregående år uppgick motsvarande jämförelsetal exklusive återbetalning AFA-premier till 101,8 procent.
35,6 miljoner i ökade skatter och statsbidrag
– Skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive den kommunala fastighetsavgiften har ökat med sammanlagt 35,6 miljoner, jämfört med föregående år, vilket motsvarar 4,9 procent, skriver Jonas Malm, tf ekonomichef, och Helena Svensson, ekonom på Lysekils ekonomienhet.
Den kommunala utdebiteringen har mellan 2013 och 2014 ökat med 40 öre till den nya nivån 22,46 kronor. Skattehöjningen har inneburit ett tillskott till kommunens resultat under 2014 på cirka 11,0 miljoner kronor.
Finansnettot uppgår till 2,0 miljoner vilket kan jämföras med 1,9 miljoner föregående år.
Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomienheten bedömer dock att det slutliga resultatet för kommunen kommer att ligga på denna nivå.
Dotterbolagens bokslut är inte klara och några preliminära uppgifter om vare sig enskilda bolags resultat eller kommunkoncernens sammanställda resultat lämnas ej i denna kommuniké.
Investeringar
Investeringsutgifterna för 2014 budgeterades till 27,6 miljoner. Fullmäktige beslutade därefter i september 2014 om höjd investeringsram till totalt 35,0 mljoner. De faktiska bruttoutgifterna uppgick 2014 till 25,1 miljoner, alltså 9,9 miljoner lägre än budgeterat.
Avvikelsen beror huvudsakligen på två investeringsprojekt som haft lägre utgifter än förväntat.
Det första handlar om ett mark- och fastighetsförvärv (gamla COOP-fastigheten) som blivit försenat.
Det andra är ny etapp av exploateringen av industriområdet Dalskogen 3 som visserligen kommit igång under 2014, men som ännu inte haft de utgifter som beräknats.
185,1 miljoner i långfristig skuld
Kommunens långfristiga skuld uppgår till 185,1 miljoner kronor.
Lån har amorterats med 44 miljoner under 2014.
Det egna kapitalet uppgår till 274,3 miljoner vilket är en ökning med 15,4 miljoner.
Ökningen består av årets resultat på 12,9 miljoner samt 2,5 miljoner i återbäring på insatskapital hos Kommuninvest ekonomisk förening.
Soliditeten har ökat med 2,0 procentenheter exklusive pensionsskuld och uppgår till 39,5 procent.
Soliditeten inklusive pensionsskuld är -27,4 procent vilket är en förbättring med 4,2 procentenheter från 2013.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv