Mångmiljonsatsning får stöd av kommunstyrelsen

”Vi uppfattar att befolkningen vill göra den här satsningen, det är viktigt för Lysekil”

2015-01-16 Efter flera timmars diskussion ställde sig kommunstyrelsen i Lysekil slutligen positiv till att skjuta till 10 miljoner kronor till den stora utbyggnaden av Havets Hus, som är kostnadsberäknad till 23,6 miljoner kronor.
Lysekilspartiet reserverade sig skriftligt mot beslutet, då man efterlyste mer grundliga kalkyler.
KS-beslutet om Havets Hus

Besluten som kommer att stå i protokollet från kommunstyrelsen är följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna, att Havets Hus i Lysekil AB påbörjar projektet Havets Hus 2.0, om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kommunens del i projektet enligt redovisat förslag till finansieringslösning.
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda effekterna av en återgång av ägandet av fastigheten till kommunen.
4. Att  uppdra åt ekonomienheten att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning.
Punkt nr 4 är ett tilläggsyrkande från kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).
Fredrik Häller (LP) yrkade på återremiss för en utförligare ekonomisk bakgrund samt konsekvensbeskrivning för turismen i kommunen.
Det var ingen votering i ärendet.

– Dels är det viktigt för besöksnäringen, men också viktigt för det marinbiologsika kluster vi försöker visa att vi har i Lysekil, säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S).
Att skattepengar går till besöksnäringen motiverar han med att det finns en kraftig opinion för att Havets Hus ska ha en möjlighet att utvecklas.
– Vi uppfattar att befolkningen vill göra den här satsningen, det är viktigt för Lysekil.

Lysekilspatiet ville
ha återremiss

Lysekilspartet ville ha en återremiss för att få lite mer betänketid, och få fram fler alternativ till finansiering.
– Turismverksamheten är mycket viktig och betydelsefull för Lysekils kommun. I detta sammanhang spelar Havets Hus en betydande roll. Nu har styrelsen för Havets Hus AB utvecklingsplaner för verksamheten och har inkommit till kommunen för att be om investeringshjälp på 10 miljoner. De 10 miljoner som regionen är beredda att satsa är enligt uppgift villkorat av att Lysekils kommun går in med lika stor finansiering och regionen ska ha ett besked senast den 20 februari om kommunen går med. Denna uppgift bör verifieras, säger Fredrik Häller (Lysekilspartiet).
– Problemet som uppstår är att vi politiker tvingas fatta forcerade beslut, och det har aldrig varit en framgångssaga i vår kommun. Vi i Lysekilspartiet önskar ett större tag kring hela besöksnäringen i kommunen, och om vi nu beslutar om att tillföra 10 miljoner, så behöver vi absolut diskutera var denna investering bäst gagnar näringen. Är det som utbyggnad av Havets Hus, eller kanske något annat projekt? Vi måste se vidare, bredare och sluta med stuprörstänk. Något som vi också måste ha med i beräkningen är att vi inte kan fortsätta att utöka våra skulder, särskilt inte för sådana ändamål som inte är lagstadgade, menar Fredrik Häller.
– Med anledning av detta och dåliga beslutsunderlag där vi fick kalkyler presenterade vid sittande bord, fick oss i Lysekilspartiet att yrka på återremiss. Förslaget att bifalla att-satserna gick dock igenom, men med tillägg att kommunstyrelsen önskar bättre finansieringsförslag från ekonomikontoret.
Mot beslutet anmälde Lysekilspartiet skriftlig reservation, där man kommer att utveckla sitt resonemang.

Även (KP) tveksamma

Yngve Berlin (KP) var också tveksam.
– Det var nog årets svåraste fråga att ta ställning till, med det är ju bara januari. Men Havets Hus är en seriös publik verksamhet som kommunen har ansvar för. Det är värt att påminna om de hysteriska förslag om ”äventyrscentra” i 300 miljonersklassen som, tro mig, på fullt allvar varit på kommunstyrelsens bord och dagordning. Bara för något år sedan diskuterades planer på att flytta Havet Hus till Norra Hamnen, för att ersätta den slocknade motorn i hotell- och bostadsbranschen, som den externe förslagsställaren uttryckte det.
– Det har också skissats på ett förslag att bygga en anläggning runt  Släggö  för att skapa ett sjörövarland för åretruntbesök. Det skulle kosta många hundra miljoner, det hade varit något att bita i för orkanen Egon och skattebetalarna. Hade den föreslagna Havets Hus-satsningen varit jippobetonad och kommersiell med döskallar och plastsvärd som huvudattraktion hade vi sagt blankt nej, säger Yngve Berlin.
Han reagerar på att projektet från tjänstemän beskrivs som ”ett avveckla/utveckla beslut”.
– Det är inte helt juste! Hade vi sagt nej till satsningen hade inte detta betytt att vi ville avveckla verksamheten. Men nu anser vi att det inte blir bättre än så här och att återremisser inget förändrar. Vi vet att det kostar 10 miljoner för kommunen. Lite drygt som en begagnad Coop–fastighet plus ett fallskärmsavtal för en högre tjänsteman. Det är mycket pengar men jag tror inte vi har något val om vi vill ha en seriös publik verksamhet och inte lämna fältet fritt för kommersiellt trams och äventyr, säger Yngve Berlin.
Beslutet i kommunstyrelsen togs utan votering. Sista ordet har fullmäktige den 29 januari.

Tio miljoner från regionen

Förslaget till fullmäktige är att godkänna, att Havets Hus i Lysekil AB påbörjar projektet Havets Hus 2.0, om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning.
Fullmäktige föreslås att finansiera kommunens del i projektet enligt redovisat förslag till finansieringslösning, där kommunens del i satsningen på 23,6 miljoner kronor är 10 miljoner kronor och regionutvecklingsnämnden står för 10 miljoner, medan Havets Hus AB själva ansvarar för återstående del.
Fullmäktige föreslås vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda effekterna av en återgång av ägandet av fastigheten till kommunen.
Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) fick igenom ett tilläggsyrkande, som innebär att ekonomienheten får i uppdrag att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning.
Var kommunen ska ta de 9,5 miljonerna som inte finns budgeterade är inte helt klart. Ett alternativ är att öka låneskulden, ett annat är att använda kommunens investeringskonto. Ett tredje alternativ är att sälja av något i kommunen.

Välkommet besked

Att kommunstyrelsen ställer sig bakom utbyggnaden av Havets Hus är ett välkommet besked för Havets Hus ledning. Det publika akvariet har de senaste åren brottats med vikande besökssiffror, som numera ligger på drygt 70.000 besökare per år, vilket innebär att verksamheten inte går runt.
Under de första åren efter att Havets Hus byggdes 1993 lockades cirka 250.000 besökare till Havets Hus.
– 75 procent av våra besökare kommuner under sommarmånaderna och blir det väldigt soligt påverkar det oss, därför behöver vi bredda oss, säger Maria Jämting, vd på Havets hus.
För att få fler besökare och locka nya målgrupper även under lågsäsong har Havets hus ledning under flera år planerat för att bygga nya upplevelserum och akvarier samt utveckla butik och restaurang.
Ytan ska utökas med cirka 20 procent och hela anläggningen ska byggas om, därför kallas satsningen för Havets hus 2.0.
– Det finns många intressanta arter i Västerhavet och det är dessa djur som vi ska inrikta oss på också i fortsättningen. Det blir betydligt fler akvarier än i dag och en ny entré, säger Maria Jämting, vd på Havets hus.
Politikerna i Lysekil har inte fått speciellt mycket betänketid efter att regionutvecklingsnämnden den 10 november tog beslut om att stödja satsningen under förutsättning att kommunen satsar lika mycket. Betänktetiden är tre månader. Precis på samma sätt var det när dåvarande Bohuslandstinget tog beslut om att Havets Hus skulle byggas i början av 90-talet. Om inte Lysekil tackat ja till stödet från landstinget hade Havets Hus hamnat i Uddevalla.
Utbyggnaden väntas bli klar våren 2017.

Att kommunstyrelsen ställer sig bakom utbyggnaden av Havets Hus är ett välkommet besked för Havets Hus ledning. Det publika akvariet har de senaste åren brottats med vikande besökssiffror, som numera ligger på drygt 70.000 besökare per år, vilket innebär att verksamheten inte går runt. På Havets Hus har det varit många festliga invigningar genom årens lopp. Våren 2017 kan det bli en ny storartad nyinvigning vid Lysekils publika akvarium om fullmäktige säger till utbyggnaden vid sitt möte den 29 januari. Arkivbild: Gabriel Berndtsson

Att kommunstyrelsen ställer sig bakom utbyggnaden av Havets Hus är ett välkommet besked för Havets Hus ledning. Det publika akvariet har de senaste åren brottats med vikande besökssiffror, som numera ligger på drygt 70.000 besökare per år, vilket innebär att verksamheten inte går runt. På Havets Hus har det varit många festliga invigningar genom årens lopp. Våren 2017 kan det bli en ny storartad nyinvigning vid Lysekils publika akvarium om fullmäktige säger till utbyggnaden vid sitt möte den 29 januari.
Arkivbild: Gabriel Berndtsson

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv