Kommunen ser positivt på Preems ansökan om att öka andelen förnybart vid Preemraff Lysekil.

Lysekils kommun: Positivt att Preemraff ökar andelen förnybart

2023-12-09 Lysekils kommun ställer sig positiv till att Preemraff får ersätta upp till en miljon ton av fossila råvaror med förnyelsebara och cirkulära råvaror, räknat per år.
Beslutet togs av kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet.
Koldioxidutsläpp och anlöp av råoljefartyg kommer att minska vid en ökad satsning på förnybart, men antalet lastbilstransporter beräknas öka med över 2 600 per år.

LP berättade i förra veckan om att Preem planerar en storskalig ombyggnad av raffinaderiet vid Brofjorden. Investeringen, beräknad till 5,5 miljarder kronor, gör det möjligt för Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter. Ombyggnationen är planerad att påbörjas under 2024 och stå klar 2027.
Enligt Preem så innebär investeringen totalt sett en sänkning av de årliga fossila utsläppen i användarled med 2–3 miljoner ton CO2e (koldioxidekvivalenter), samt 200 000 ton CO2e lokalt från raffinaderiet vid Brofjorden.
En av de viktiga delarna i miljardsatsningen är ombyggnation av den så kallade ICR-anläggningen (Iso Cracker).
Hos Mark- och miljödomstolen i Vänersborg ligger nu en ansökan om ombyggnation som bland annat gäller ICR-anläggningen, så att den ska anpassas mer för ökad mängd förnybara råvaror.
Lysekils kommun har nu yttrat sig om denna ansökan.
De nya råvarorna utgörs framför allt av avfall och rester och består av vegetabiliska oljor och animaliska fetter samt träpyrolysolja framställd från restavfall från skogsindustrin. Ansökan inkluderar även pyrolysolja från kemiskt återvunnet plastavfall och kemiskt återvunna uttjänta däck.
Preems bedömning är att hantering av avfall och transporter medför liten negativ konsekvens för människors hälsa och miljön.

Ökande antal transporter
Vad gäller transporter så kommer både antalet lastbils-transporter och fartygstransporter totalt sett i kommunen att öka.
Fartygstransporter beräknas öka med cirka 80–85 stycken per år jämfört med nuläget. Denna ökning motsvarar cirka sju procent jämfört med år 2021. Ökningen kommer att utgöras av mindre fartyg än råoljefartygen samtidigt som anlöp av råoljefartygen minskar med cirka 5–10 anlöp per år.
Antalet lastbilstransporter beräknas öka med drygt 2 600 per år, motsvarande cirka 9 procent av lastbils-transporterna under de tre senaste åren.

Gärna elektrifierade fordon
Lysekils kommun säger i sitt remissyttrande att man ställer sig positiv till de planerade om- och tillbyggnaderna av processanläggningen på Preemraff.
Kommunstyrelsen påpekar i yttrandet att det inte framgår om Preem aktivt kommer att ställa miljökrav på transporter vilket hade varit önskvärt. Lysekils kommun ser positivt på elektrifierade tunga fordon vilket skulle vara positivt för boendemiljön, bullernivåer och luftkvalité, längs med kommunens större vägar där Preems lastbilstransporter passerar.
Vid kommunstyrelsens behandling av tillståndsärendet lade Maria Granberg (MP) ett tilläggsförslag i yttrandet: Preem ska redovisa risker och åtgärder för människa och miljö vid handhavande och spill av pyrolysolja från plast-avfall och uttjänta bildäck på land och till ytvatten. Detta sade kommunstyrelsen ja till.
Mark- och Miljödomstolen väntas fatta beslut i ärendet under senvåren 2024.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv