Lysekil tillstyrker Preemraffs utbyggnad

2020-02-19 Tillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff Lysekil kan tillstyrkas och den sökta verksamheten ska förklaras tillåtlig.
Det anser kommunstyrelsen i Lysekil i ett yttrande till Mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen har bett Lysekils kommun att yttra sig när det gäller de överklaganden som kommit in av Mark- och miljödomstolens beslut.
Mark- och miljööverdomstolen kommer att handlägga ärendet och sedan lämna över det till regeringen för prövning av tillåtligheten.
Tillbyggnaden av raffinaderiet och den ökad produktionen av bränslen, framför allt bensin och diesel, kommer att innebära kraftigt ökade utsläpp av koldioxid. Vid en samlad bedömning menar dock kommunstyrelsen att fördelarna med den sökta verksamheten överväger. Lokaliseringen är lämplig i ett område som är utpekat som riksintresse för tung industri. Kommunstyrelsen framhåller också att Preem har en inriktning på att ställa om raffinaderiet till ökad produktion av förnybara bränslen och att verksamheten innan år 2045 ska bli klimatneutral sett till hela värdekedjan.
Miljöpartiet och Lysekilspartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv