LEVA vill starta handel med el

2014-12-04 LEVA i Lysekil har planer på att starta elhandel. Bolaget ber nu Lysekils kommunfullmäktige att ta ställning till planerna innan LEVA fattar sitt beslut.
Avsikten är att komma igång snart med elhandeln. Inom ett halvår från beslut hoppas LEVA ha igång elnätshandel.

I januari 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige. Avregleringen innebar att konkurrens infördes för handel och produktion av el. Däremot förblev elnätsverksamheten reglerad. I slutet av 1999 avskaffades kravet på timvis mätning av elförbrukningen. Det fick till följd att Sveriges elkunder fritt kunde välja att köpa el från vilket elhandelsbolag de ville.
Tio år senare, sommaren 2009, infördes månadsmätning på elmarknaden. Det innebar att elförbrukningsfakturorna kunde grunda sig på verklig förbrukning.

Utvecklas ytterligare
I tjänsteskrivelsen, som är undertecknad av LEVA i Lysekils VD Susanne Malm, konstateras att den svenska elmarknaden håller på att utvecklas ytterligare. Nästa större förändring som planeras är att införa en nordisk slutkundsmarknad och en så kallad elhandlarcentrisk modell, även kallad ”En kontakt för kunden”. I praktiken innebär det att elhandelsbolagen, som namnet säger, har i stort sett all kontakt med kunden.
Ännu har det inte införts någon elhandlarcentrisk modell , men det är mycket troligt att så kommer att ske inom närmaste åren. En trolig tidpunkt för införandet är under andra halvåret 2016.
Susanne Malm vid LEVA i Lysekil konstaterar att ett flertal mindre och mellanstora energibolag under de senaste åren åter startat elhandelsverksamhet och tar kommunerna Uddevalla, Trollhättan, Kungälv, Lerum och Ale som exempel.
En av de största anledningarna till att många energibolag startar elhandel är att de på detta sätt kan behålla kontakten med kunderna.
Verksamheten inom LEVA i Lysekil AB med dotterbolag omfattar idag bland annat elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme samt vindkraft.

Inte i samma bolag
Om LEVA i Lysekil skulle starta elhandelsverksamhet så kan sådan inte bedrivas inom detta bolag, eftersom ett och samma bolag enligt bestämmelserna inte får bedriva både nätverksamhet och handel eller produktion av el. Detta kan lösas genom att dotterbolaget Lysekil Energi Vind AB, som idag bedriver elproduktion med vindkraft, också får ansvar för elhandel.
I tjänsteskrivelsen till Lysekils kommunfullmäktige förs flera nyttoeffekter fram, exempelvis:
• Behålla och förstärka kundkontakten
• Stärka varumärket
• Värna om jobben för personal
• Ytterligare en verksamhet som kan ge ekonomisk avkastning.

Lysekil med omnejd
Planerna är att bolaget i huvudsak ska verka inom Lysekils kommun med angränsande kommuner samt på sikt i Bohuslän. Elhandelsverksamheten ska framför allt rikta sig mot privatkunder och mindre företag. Verksamheten kommer att erbjuda de vanliga avtalsformerna som rörligt elpris, fast elpris eller tillsvidarepris.
Störste konkurrenten i Lysekil räknar LEVA i Lysekil med att elhandelsbolaget Bixia blir.
LEVA i Lysekil har genom dotterbolaget Lysekil Energi Vind AB en elproduktion på cirka 14 Gigawattimmer per år.
Planerna hos LEVA är att samfakturera elhandel med det övriga som faktureras hos företaget och kanske kan man även minska fakturaintervallen.
LEVA hoppas på att få över 3000 kunder på några års sikt.
Vad gäller ekonomin så bedömer LEVA att de första arton månaderna med elhandel kan komma att belasta bolagets resultat negativt, men att elhandelsintäkterna därefter ger en positiv avkastning. Inom tre år hoppas man på att resultatet för elhandeln kan bli över en halv miljon kronor.
Det blir nu Lysekils kommunfullmäktige som får ta ställning till LEVA i Lysekils skrivelse.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv