Kvinnliga nätverket Valkyriorna har haft sitt första höstmöte

2019-10-05 Under onsdagskvällen hade ”Valkyriorna”, nätverket för kvinnliga politiker i Lysekils kommun, sitt första möte för hösten. Denna kväll samlades politiker från S, M, L, Mp, SD samt Lp för övergripande politiska diskussioner i en trevlig kontext.

Vi Valkyrior hade till vårt första möte bjudit in kommundirektören Leif Schöndell för att få information och kunskap om den s k styrmodellen, ett verktyg för både politiker och tjänstepersoner i kommunen. Det övergripande syftet med styrmodellen är att tydliggöra en gemensam struktur och arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter, alltså största möjliga nytta för både brukare och invånare i kommunen. Styrmodellen är resultatet av ett utvecklingsarbete av kommunens arbete med styrning och ledning, som genomfördes under 2015, och införandet av styrmodellen beslutades av kommunfullmäktige under 2016.
Genom att kommunfullmäktige hösten 2017 formulerade och beslutade om en vision, där invånaren och brukaren sätts i centrum,klargjorde politiken vad vi vill uppnå framöver och överlämnade sedan till varje hierarkiskt underställd del i organisationen att välja vägen dit i så stor utsträckning som möjligt.Vision Lysekil 2030 lyder som följer:

Fem olika målsättningar

Fem olika målsättningar
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro”
Visionen pekar också på fem olika målsättningar för kommunen:
• Lysekil – det hållbara samhället
• Lysekil – det attraktiva samhället året runt
• Lysekil – kreativitet och framtidstro
• Lysekil – den självklara mötesplatsen
• Lysekil – ledande inom maritima näringar (www.lysekil.se)
För de kommunala verksamheterna är styrmodellen, tillsammans med lagar, regler och nationella styrdokument, ett verktyg för att se till att målen med verksamheten nås. Genom styrmodellen får vi dels kontroll av att verksamheten når de uppställda målen och fullgör sitt uppdrag på ett effektivt sätt, men också underlag för beslut om den fortsatta verksamheten för både politiken, dvs kommunfullmäktige, och verksamheterna.
Kommunens värdegrund – öppet, enkelt, värdigt – genomsyrar styrmodellen. Den ger invånarna möjlighet att få den insyn i verksamheten som de, som skattebetalare, har rätt att kräva.

Delegerat ansvar

Styrmodellen innebär ett delegerat ansvar och förtroende, just det som präglar en tillitsbaserad organisation som är en målsättning för Lysekils kommun att vara. Det innebär att verksamhetens målsättning ska vara känd för varje medarbetare. Medarbetarna, som känner sin verksamhet bäst, får själva besluta hur de ska nå målsättningen. Resultatstyrning är således ett sätt att ge varje verksamhet och enhet frihet att själva välja väg för att uppnå önskat resultat, i enlighet med vad som styr en tillitsbaserad organisation – den är inte detaljstyrd.
För oss politiker ska styrmodellen präglas av ett helhetstänkande där Lysekils övergripande vision och strategiska mål står över olika verksamheters särintressen. Det är därför viktigt är att styrprocessen blir verklighetgenom dialog mellan politiken och förvaltningen, politikens ”vad” i relation till förvaltningens ”hur”.
Och just dialog präglade vår gemensamma kväll. Vi fick mycket goda möjligheter att ställa våra frågor om styrning och ledning till kommundirektören Leif Schöndell och vi tackar honom för hans engagerade föredrag.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv