Kvinna i Lysekil förfalskade namnteckning – får villkorlig dom

2021-12-07 En kvinna, bosatt i Lysekils kommun, döms för urkundsförfalskning i samband med en vårdnadstvist.

Påföljden blir villkorlig dom, samt att hon åläggs att betala en avgift på 800 kronor enligt lagen om brottsofferfonden.
Kvinnan hamnade i en vårdnadstvist med en man, som hon hade barn tillsammans med. För några år sedan lämnades inte barnen tillbaka till mannen och han visste inte var kvinnan eller barnen befann sig. Efter ett tag fick han kännedom om att kvinnan var folkbokförd i Lysekils kommun och efter kontakt med skolkontoret fick han besked om att båda barnen gick i skola i Lysekils kommun. Han kontaktade skolans rektor som informerade honom att det inkommit flyttningsanmälningar avseende barnen och att blanketterna var undertecknade med båda vårdnadshavarnas namn. Han har inte undertecknat blanketterna och hade inte för avsikt att barnen skulle flyttas från sin skola i en annan del av Sverige.
Rektorn har gjort gällande att det kom in två flyttningsanmälningar avseende de båda barnen på den blankett som skolan använde. Blanketterna var undertecknade med båda vårdnadshavarnas namn och de hade ingen anledning att ifrågasätta riktigheten i uppgifterna.
Tingsrätten finner det styrkt att kvinnan har framställt falsk urkund samt att åtgärden har inneburit fara i bevishänseende. En anmälan av aktuellt slag kan inte anses vara en urkund av mindre vikt. Kvinnan har genom gärningen åsidosatt reglerna om gemensam vårdnad. Parternas samarbetssvårigheter kan mot den bakgrunden inte anses vara tillräckligt för att brottet ska bedömas som mindre allvarligt. Kvinnan ska därför dömas för urkundsförfalskning av normalgraden.
Det saknas anledning att befara att kvinnan kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden kan bestämmas till villkorlig om. Med hänsyn till att fyra år förflutit sedan gärningen begicks saknas anledning att förena den villkorliga domen med böter.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv