Yngve Berlin (K) var kvällens stora segrare i fullmäktigedebatten om kostfrågan. Här ses han i samtal med partikollegan Britt-Marie Kjellgren och Jessica Södergren (V). Foto: Ahlbin Gustafsson

Kostfrågan på väg att bli en riktig soppa

Kommunisternas recept vann gehör i Lysekils fullmäktige

2015-04-24 När Lysekils fullmäktige skulle gå till beslut i kostfrågan var det många politiker som ville röra om i grytan. Efter lång debatt vann Yngve Berlin (K) den slutliga omröstningen.
Beslutet innebär att kommunstyrelsen måste begära extra pengar i fullmäktige för att garantera socialnämnden möjlighet att fortsatt leverera varm mat till vårdtagarna i hemtjänsten.

Ju fler kockar, desto sämre soppa brukar det heta, men det som nu sker med kostfrågan i Lysekils kommun är att det tenderar att bli både varm mat och långkok som serveras under överskådlig tid.
Det var  Lysekilspartiets förslag som vann gehör när frågan var  uppe i kommunstyrelsen och nu låg på fullmäktiges bord.
Ärendet handlade om Socialnämndens förslag till åtgärder för att nå en budget i balans – avveckling av matdistribution, prissättning för kost till särskilda bostäder och kost inom LSS-verksamheten.
Intern eller extern
utredare debatterades
Fullmäktige hade att ta beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att låta utomstående och oberoende parter dels utreda kommunstyrelsens verksamheter, dels utreda hela socialnämndens verksamhet med fokus på kostnadseffektivitet, god ekonomistyrning och god ekonomisk kontroll.
Kommunfullmäktige hade att fatta beslut om att 1,5 miljoner kronor för dessa ändamål skulle ställas till kommunstyrelsens förfogande och finansieras genom motsvarande minskning av budgeterat överskott.
Men så blev det nu alltså inte.
Socialdemokraterna yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag och lade fram ett eget yrkande genom Christina Gustafson (S) om att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med socialnämnden utreda kostorganisationen vad gäller pris, kvalitet och kostpolicy. Utredningsresurs ska tillföras från ekonomienheten. Vidare ville man uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera en omförhandling av avtalet angående LSS och matdistribution.
Berlins recept vann gehör
När Lysekilspartiet och Socialdemokratrerna inte kom överens om det skulle vara en intern eller extern utredare som skulle granska kostfrågan dök Yngve Berlin (K) upp som ”gubben i lådan” och hans recept blev den slutliga anrättningen som klubbades.
Vad som slutligen serveras kan bli riktigt långkokt, men grytorna hålls i varje fall varma och personalen får arbetsro.
Yngve Berlin yrkade att kommunstyrelsen att fullmäktige ska begära medel för att garantera socialnämnden möjlighet att fortsatt leverera varm mat till vårdtagarna i kommunens hemtjänst.
– Kommunfullmäktige bör ompröva socialnämndens budget i syfte att tillskjuta medel för att trygga en bra vård för brukarna och minska sjukfrånvaro och social ohälsa hos personalen, fastslog Yngve Berlin.
Efter voteringen som slutade 16-14 till Berlins fördel meddelade administrative chefen och tf kommunchefen Ola Ingevaldson att ärendet behöver en ny beredning före beslut.

Läs mer i papperstidningen

 

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv