Ett planförslag för en exklusiv spa-anläggning i Södra Stockevik har nu godkänts av kommun-styrelsen i en bantad version.

Kommunstyrelsen sade ja till Södra Stockevik – fullmäktige har sista ordet

2021-10-13 Kommunstyrelsen i Lysekil röstade vid senaste sammanträdet för att anta detaljplanen för friskvårdsanläggning i Södra Stockevik. Det blir kommunfullmäktige som avgör frågan på onsdag i nästa vecka.

Frågan om byggnation av ett område i Södra Stockevik har nu kommit så långt att förslaget till detaljplan samt exploateringsavtal behandlats av kommunstyrelsen.
Planerna på en konferensanläggning har diskuterats i över tio år och en tidigare detaljplan har antagits av fullmäktige för nära fem år sedan. Den upphävdes dock av Mark- och miljödomstolen för några år sedan.
Nu har en bantad version av en friskvårdsanläggning för Södra Stockevik tagits fram.
I augusti sade samhällsbyggnadsnämnden ja till den reviderade planen och i förra veckan sade även kommunstyrelsen ja till planen och till exploateringsavtalet.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, som sammanträder den 20 oktober, att exploateringsavtal och förslag till detaljplan för Södra Stockevik antas.

Nej från MP och LP
Miljöpartiet röstade nej och lämnade en skriftlig reservation där man bland annat varnar för ett underdimensionerat reningsverk samt att granskningsutlåtandet från samhällsbyggnadsförvaltningen tagits fram utan kompetens inom klimat, ekosystemfunktion och naturvärden.
Även Lysekilspartiet röstade nej till planförslaget och anmälde reservation till förmån för eget förslag.

Publicerad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv