”Klar fördel med enbart tre ledamöter i arbetsutskotten”

(S) i Lysekil driver fram nytt reglemente i styrelser och nämnder

2014-12-11 Arbetsutskotten minskas från fem till tre ledamöter
i nämnder och styrelser och blir ett presidium med ordförande, 1-e vice ordförande och 2-e vice ordförande.
– Det är en klar fördel både politiskt och kostnadsmässigt, tycker Christina Gustafsson (S).
När det gäller antalet kommunalråd, så är (S)-förslaget att man går tillbaka till den gamla ordningen med ett kommunalråd och ett oppositonsråd.

Den 18 december är det val till nämnder och styrelser i Lysekils ”nya” fullmäktige och sedan några veckor tillbaka har det spekulerats vilt i sociala medier om maktspelet bakom kulisserna.
I måndags tog ”gamla” kommunstyrelsen ett enhälligt beslut om att föreslå fullmäktige att införa ett nytt reglemente för nämnder och styrelser.
Lysekilspartiet ifrågasätter varför förändringarna sker just nu och varför de nya bestämmelserna smygs in av den styrande minoriteten.
”Handlar inte
om ekonomi”
Den stora förändringen som sker är att arbetsutskotten blir presidium, , där ordförande, 1-e vice ordförande och 2-e vice ordförande skall ingå.
Arkitekterna bakom det nya reglemtentet för styrelser och nämnder är utredaren Lars-Erik Knutsson, som varit tf ekonomichef i Lysekil, samt tf kommunchefen Ola Ingevaldson. Men det nya reglementet handlar inte om ekonomi, utan det införs på rekommendation av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
– Grundidén med att utvidga presidiet från två till tre ledamöter är att vidga så att tre är involverade i frågeställningar som en nämnds presidie har att ta ställning till. Denna lösning har de flesta av landets kommuner idag, säger Christina Gustafsson (S), som var ersättare för Jan-Olof Johansson (S) i kommunstyrelsen när förslaget behandlades vid ett extra möte i måndags.
”Sköt på ärendet”
Tanken var att det nya reglementet skulle behandlats redan vid förra mötet i kommunstyrelsen, men i stället sköt man på ärendet tills nästa möte.
– Jag var inte med i måndags eftersom jag arbetar på gymnasiet alla måndagar under den här terminen. Vi hade ett förslag till förändring av reglementet, där vi vill begränsa eventuella nämndutskotts storlek genom att inrätta ett presidium som tillika är arbetsutskott. Detta var orsaken till att beslutet inte togs redan den 3 december, säger Jan-Olof Johansson..
Tilläggsyrkande från (S)
Tilläggsyrkandet från (S) som Christina Gustafsson fick igenom vid måndagens möte handlade om ett tillägg i paragraf 20 och löd:
”Varje nämnd inrättar utskott för att bereda ärenden till nämnden och med stöd i delegationsbeslut besluta i ärenden som ankommer på nämnden. Utskottets ledamöter består av nämndens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Om ledamot i utskottet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i nämnden att fullgöra dennes uppgifter. Kommunstyrelsen väljer dessutom två ledamöter till ledningsutskottet”.
På frågan varför detta tilläggsuyrkande var angeläget för Socialdemokraterna, svarar Christina Gustafsson.
– Arbetsutskottet bereder ärenden som sedan nämnden skall behandla och besluta om. Debatten kring en fråga skall tas i nämnden med en så fri debatt som möjligt – med så lite ”låsningar” som möjligt. Då är det en klar fördel att inte ha fler än tre ledamöter i arbetsutskottet, menar Christina Gustafsson.

* Vad händer med kostnaderna för arvoden till politikerna? Ökar de eller minskas de med  nya reglementet?
– Detta förslag till reglemente har inget med arvode att göra. Totalt sett bör det bli en lägre kostnad för kommunen genom att vi minskar antalet ledamöter i arbetsutskotten, svarar Christina Gustafson.
”Går tillbaka till den
gamla ordningen”
När det gäller antalet kommunalråd, så är (S)-förslaget att man går tillbaka till den gamla ordningen med ett kommunalråd och ett oppositionsråd.
– Allt detta plus tjänstgöringsgrader regleras i kommunstyrelsens reglemente och vi avvaktar en tjänsteskrivelse med förslag till ändringar i reglementet. För att ligga inom budget kommer vi förmodligen att föreslå samma tjänstgöringsgrader som vi hade 2006 till 2013. Inget parti har varit i kontakt med oss för att föra några diskussioner om detta vilket hade varit lämpligt om man har några förslag att komma med, säger Jan-Olof Johansson (S), som väntas dra längsta strået som kommunalråd.
Han vill understryka att det inte är så att ett presidium ersätter ett arbetsutskott.
– Ett presidium får inte ersätta ett arbetsutskott. Detta på grund av de frågor som kan behandlas av ett arbetsutskott, men inte kan behandlas av ett presidium. Däremot kan ett arbetsutskott utgöras av presidiets ledamöter. En liten detalj kanske men jag nämner det ifall någon skulle väcka denna fråga, säger Jan-Olof Johansson.
Han fortsätter:
– I tidigare reglemente har det inte bestämts hur många ledamöter som kan ingå i ett nämndeutskott. Vi föreslår att detta görs och vi anser att det räcker med tre ledamöter. Detta i sig gör att kostnaderna för arvoden hålls nere.
Jan-Olof Johansson konstaterar att det redan idag är så att den ledande politiska grupperingen har majoritet i utskotten och att den största oppositionsgruppen har resten av platserna.
– Ett enkelt sätt att upprätthålla detta är att arbetsutskottet utgörs av presidiets ledamöter. Vill man göra det så krångligt som möjligt för en minoritet att leda arbetet i nämnderna så ändrar man givetvis på detta förhållande.
”Hög belastning
på tjänstemännen”
* Vad är orsaken till att förändringen genomförs just nu?
– Orsaken till att denna förändring görs just nu är att eventuella förändringar i reglementen bör vara klara när de nya nämnderna tillträder den 1 januari. Vi hade velat ha fram ärendet tidigare men belastningen på de tjänstemän som arbetat med detta har varit hög.
Även Jan-Olof Johansson menar att det inte uppstår någon kostnadsökning med det nya reglementet.
– Hur en andra vice ordförande påverkar kostnaden för arvoden bestämmer fullmäktige själva när förslaget till nya regler för arvoden kommer upp till behandling. Om de vice ordförandena erhåller vanligt mötesarvode uppstår ingen kostnadsökning. Handlingar till ärendet om arvoden finns ännu inte på grund av arbetsbelastningen för de som arbetar med detta. Vi träffar gärna de partier som känner att de vill diskutera denna fråga med oss, avslutar Jan-Olof Johansson.
Strömwall skeptisk
Ann-Charlotte Strömwall (FP) är lite skeptisk till förändringen av reglementet.
– Jag förstår inte förändringen av arbetsutskott. Tidigare har det ju varit fem ledamöter i arbetsutskotten, det är det naturliga tycker jag. Demokrati och samarbete i politiken är viktigt. Att ta ansvar är en grannlaga uppgift och enligt mitt förmenande räcker det inte med endast tre i utskotten.
– Det är ett stort ansvar politikerna tar på sig, de som anser att det endast skall vara tre. Vem vill sitta i dessa utskott, och tänk nu när det är så mycket nya politiker som skall ta plats och ta ansvar.
När det gäller antalet kommunalråd och oppositionsråd samt tjänstgöringsgrader, så vill Ann-Charlotte Strömwall lyssna in vad folk anser.
– Det skall fungera på bästa sätt för kommuninnevånaren till bästa pris för kommunen, säger hon.
Ahlbin Gustafsson
0523-667083
ahlbin@lysekilsposten.se

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv