Inget beslut om höjda arvoden för politikerna

Skickades på återremiss – kostnader ska utredas

2015-03-27 Politikerna vänder kappan efter vinden när det gäller kritiken mot höjda arvoden för de tyngsta politiska posternma i Lysekils kommun.
Den stora majoritet som fanns i kommunstyrelsen var som bortblåst när ärendet landade på fullmäktiges bord.
Med röstsiffrorna 17-13 beslutades att ärendet skulle återemitteras för att kostnaderna skulle läggas fram på bordet.

Politikerna vänder kappan efter vinden när det gäller kritiken mot höjda arvoden för de tyngsta politiska posternma i Lysekils kommun.
Den stora majoritet som fanns i kommunstyrelsen var som bortblåst när ärendet landade på fullmäktiges bord.
Med röstsiffrorna 12-17 blev det en minoritets-återremiss.

– Det här är ett ärende som rönt stor uppmärksamhet, konstaterade kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S), som själv skulle få en löneförhjning med 17 procent om beslutet hade gått igenom.
Förslaget gick igenom i kommunstyrelsen med stor majoritet efter vissa ändringsyrkanden från (LP), (MP) och (KD) som fick gehör.
”Alla har backat”
– Det som hänt sedan dess är att i stort sett alla partier backat i det här ärendet. Det är första gången i mitt politiska liv där samtliga partier backat. Beredningen av ärendet har inte varit den bästa och bör göras om. Mot den bakgrunden yrkar jag på återremiss för att underlaget ska kompletteras med en analys av vilka kostnader som en förändring medför, samt att nivåerna i arvodena får en ny beredning, sade Jan-Olof Johansson.
Kritiken mot de nya reglerna för arvoden har lett till en mycket infekterad debatt, inte minst i insändarspalter och sociala medier.
Beslutet blev att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen på återremiss för ny prövning.
Ronald Rombrant (LP), som även han skulle få en kraftig löneförhöjning, höll med om att detta ärende hade kunnat beredas på ett mycket bättre sätt.
”Olustigt beslut”
– Det här skulle varit klart före den nya mandatperioden. Att sitta och ta beslut om sina egna arvoden är oerhört olustigt. Likväl måste det göras, för det arvodesreglemente som vi har i dag är omodernt och har stora brister. Det har blivit precis som vi befarat, inte minst på sociala medier, där vi blir anklagade för att gynna oss själva.
Han fortsatte:
– När det gälller arvoden så ligger vi lågt jämfört med andra kommuner. Personligen tror jag att om folk ska ta på sig uppdrag så måste ersättningarna uppfattas som skäliga. Jag tror att många nya som börjat engagera sig insett vad mycket tid man måste lägga ner för att göra ett bra jobb. Det handlar inte bara om tiden man sitter på sammanträden, utan tiden det tar att läsa på och delta i partimöten.
– Vårt förslag från (LP, (MP) och (KD) innebär att vi i stort sett väljer att bibehålla nuvarande arvodesnivå för kommunalråden, till vilken alla andra arvoden är länkade till. Vi föreslår att en koppling ska ske till riksdagsmannaarvodet istället för som nu till prisbasbeloppet. En arvodesberedning får återkomma i frågan med eventuella justeringar till nästa mandatperiod.

Läs mer i papperstidningen

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv