Inbyggd uteservering vid Rosvikstorg måste inte rivas

Oklart om vem som äger utbyggnaden

2014-12-10 Den segslitna frågan om utbyggnaden av Restaurang Rosvik i Lysekil måste rivas eller inte har tagit en ny vändning. Mark- och miljödomstolen går i en dom som kom på tisdagen emot länsstyrelsen och byggnadsnämnden och upphäver de beslut dessa tagit. Det innebär att beslutet om att tillbyggnaden måste tas bort inte längre gäller.

Det var redan våren 1990 som tidsbegränsat bygglov gavs för att bygga ut Restaurang Rosvik. Tidsbegränsat bygglov har beviljats i omgångar fram till maj 2009. På senaste åren har tillbyggnaden inte haft något tillfälligt bygglov.
Restaurang Rosvik betalar en avgift till Lysekils kommun för nyttjande av allmän plats där den inbyggda uteserveringen ligger.
Redan 2003 beslutades att frågan om uteservering/tillbyggnad skulle prövas i ett detaljplanearbete. Frågan har komplicerats av att i marken under tillbyggnaden så går VA-ledningar fram som LEVA i Lysekil har ansvar för. Det anses inte som någon bra permanent lösning att dessa ledningar ska ligga under utbyggnaden. Därför har det diskuterats att flytta dessa ledningar, men ingen, vare sig fastighetsägaren eller LEVA, har velat bekosta en flyttning.
I oktober förra året konstaterade byggnadsnämnden i Lysekil att frågan nått vägs ände utan att man kommit till någon lösning. Därför beslutade nämnden att tillbyggnaden måste tas bort och att ett löpande vite på 50 000 kronor i månaden skulle tas ut av fastighetsägaren Fastighetsfabriken i Väst AB. Beslutet grundade sig på att det inte finns något gällande bygglov för utbyggnaden.

Ser annorlunda på saken
Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen men fick avslag. Byggnadsnämndens beslut stod fast. Men när nu fastighetsägaren överklagat till mark- och miljödomstolen är synen på saken annorlunda i denna instans.
Domstolen resonerar som så att tillbyggnaden/uteserveringen inte utgör ett så kallat fastighetstillbehör till den byggnad där Restaurang Rosvik har sin verksamhet. Slutsatsen enligt mark- och miljödomstolen är att det inte finns förutsättningar att förelägga fastighetsägaren att ta bort den inbyggda uteserveringen.
Enligt byggnadsnämndens och länsstyrelsens beslut kan man tillämpa 11 kapitlet 20 paragrafen i plan- och bygglagen (PBL) på det här ärendet. Den paragrafen säger att om en byggnad uppförts i strid mot PBL så får myndigheten förelägga att den ska tas bort.
Den inbyggda uteservering som finns i anslutning till Restaurang Rosviks lokaler var redan uppförd när Fastighetsfabriken köpte fastigheten i november 2006. Uteserveringen ingick dock inte i det hyreskontrakt som bolaget tog över då, konstaterar mark- och miljödomstolen.

Oklart vem som är ägare
En följd av detta blir att det är oklart vem som är laglig ägare till själva utbyggnaden. I ett sådant läge kan man inte hänvisa till paragrafen i PBL och krav på rivning kan inte ställas till Fastighetsfabriken AB. Besluten i länsstyrelsen och byggnadsnämnden upphävs därför av mark- och miljödomstolen.
Ärendet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Då krävs prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp frågan.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv