”Hemtjänst och hemsjukvård kan drivas kooperativt”

Så vill (M) i Lysekil förstärka budgeten med 25-50 miljoner/år

2015-02-12 Lysekils kommun kan bli först i Sverige med att införa kooperativ hemtjänst och hemsjukvård – om (M) får bestämma.
Tanken är en ekonomisk förening med F-skatt och möjlighet till RUT-subventioner.
– Vi vill börja i liten skala med frivilliga personalgrupper, men räknar med att budgeten kan förstärkas med 25-50 miljoner per år, samtidigt som servicen till brukarna kommer att öka betydligt, säger Krister Samuelsson (M), ledamot i socialnämnden.

Krister Samuelsson har presenterat idén för Moderaterna i Lysekil som kommer att väcka en motion i frågan.
– Mitt förslag har emottagits mycket positivt och jag har Moderaternas fulla stöd i den här frågan.  Jag har även pratat med folkpartister och centerpartister i socialnämnden och de är i grunden positiva, men ska diskutera frågan vidare internt i sina respektive partier.
”Mjuk övergång”
Tror du att personalen inom hemtjänst och hemsjukvård är lika positiva till förändringen?
– Ja, i princip ska man bara byta logo på kläderna till en början. Det ska vara en mjuk övergång, där kommunen ska vara behjälplig med handläggning av bistånd och löneutbetalningstjänster, samt personaljuridisk rådgivning. Jag har kollat med skattemyndigheten och allt är helt legitimt.
– Vi kommer att starta med några personalgrupper som är intresserade, så allt sker helt på frivillig basis. Det är oerhört viktigt att förändringarna sker i samråd med personalen, slår Krister Samuelsson fast.
– Om detta skulle gå igenom skulle hela hemtjänsten reformeras och gå från att vara bedömningsstyrd till eftertfrågestyrd, där folk som betalat skatt i hela sitt liv står i centrum. Det är ingen som ska tala om för brukarna hur många timmar de har rätt att få hjälp. Det här är den sista delen av förmyndarsamhället som fortfarande finns kvar.
Höga sjukskrivningar
Inom hemtjänst och hemsjukvård har sjukskrivningarna varit höga och Krister Samuelsson tror sig veta varför.
– Jag tror att majoriteten av sjukskrivningarna bland hemtjänstens personal beror på psykisk överbelastning och otillfredsställelse med arbetssituationen, känslan att man inte kan påverka sitt jobb. Jag tror inte på att utbrändhet är en epidemi, utan det handlar mer om att man inte upplever att man har kontroll över sin arbetssituation och sitt liv. Saker och ting bara händer och man får inte vara med och påverka.Hur mycket pengar kan komunen spara på årsbasis genom att reformera hemtjänsten?
– Vi pratar om ungefär 25-50 miljoner kronor per år i förstärkning av budgteten. Det handlar både om minskade kostnader och ökade intäkter.
– Här kan vi hjälpa folk med fönsterputsning, bättre städning, alltså vi kan utöka seviceutbudet till brukarna. Samtidigt får det kooperativa företaget statliga subventioner genom RUT.
– Logiken måste vara att för varje krona i intäktsökning direkt kan omsättas i en krona i mindre besparingar. Det är inte rimligt att tro att balans kan skapas genom enbart besparingar då dessa mycket hårt kommer att slå mot både personal och grupper med särskild utsatthet.
”Svårt få kontroll”
Bakgrunden till att Krister Samuelsson börjat intressera sig för att privatisera hemtjänsten är att det har varit svårt att få en ekonomisk kontroll över hemtjänstens och hemsjukvårdens kostnader.
– Detta har också konstaterats i Socialförvaltningens detaljbudget för 2015. Cirka 60 % av hemvårdens verksamhetskostnader fördelades via hemtjänsttimmen resten budgetstyrdes. Den ekonomiska styrningen blev påtagligt bristfällig genom systemet och hur det brukades. Verkställande chefer hade rätt betydande svårigheter till kontroll av det som uppfattades som beställning och allokering/köp av tjänster.

”Privata företag tar
russinen ur kakan”
Krister Samuelsson anser att en risk med Lagen om Valfrihget, LOV, är att privata företag går in och tar russinen ur kakan.
–  Jag vill inte ha en sådan n situation. Modellen som jag föreslår är ett helhetskoncept, där privata företag ska jobba på samma sätt som de kooperativa grupperna, där det finns både sjukvårdspersonal och hemtjänstpersonal.
Han poängterar även att RUT-företagen inte fungerar lika bra på små orter som på stora orter.
– Man måste ha tillräckligt stort kundunderlag för att kunna driva ett RUT-företag, därför lämpar det sig bättre i större städer.
”Börjar gärna på Skaftö”
Moderaterna kommer inom kort att skriva en motion om att socialchefen ska utreda om hemtjänst och hemsjukvård kan bolagiseras och på vilka ställen det i så fall ska inledas på försök.
– Det är alldeles för tidigt att säga var vi ska börja, men det är inte otänkbart att vi börjar på Skaftö. Vi har nu satt en boll i rullning och så får vi se hur lång tid det tar. Jag har räknat med en genomförandetid på två-tre år.
För att förändringarna ska ske så friktionsfritt som möjligt vill Krister Samuelsson se många  kontrollstationer.
– Så fort det uppstår ett problem någonstans så måste det utredas omedelbart. Jag vill starkt betona att det inte på något sätt får äventyra personalens framtida anställningsmöjligheter i kommunen. Skulle de kooperativa grupperna läggas ner, så måste personalen tillgodogöras anställningsår och grundtrygghet. Skulle det finnas minsta risk att peronalen inte får någon som helst trygghet i en övergång, så skrotar vi det här direkt. Kommunen måste stå bakom reformeringen som en garant, säger han.
Enligt Krister Samuelsson har samma sak börjat diskuteras i Upplands Väsby.
– Där är kommuen på gång att införa kooperativ hemtjänst, men Lysekil kanske kan visa framfötterna och komma i gång i full skala snabbare.
– På Stångenäshemmet är vi på väg att införa en personalkooperativ restaurang, så det här ligger i tiden.
Gillar politiska utspel
För några veckor sedan gick Krister Samuelsson ut med ett aggressivt utspel mot sina kollegor och ledningen för socialförvaltningen att det inte lades fram några sparpaket redan vid första mötet, då prognosen vid årets slut pekar mot ett underskott på 15-20 miljoner i socialnämnden.
– Jag står för varenda ord även i dag. Vi måste hjälpas åt att få ordning på ekonomin. Det här är mitt förslag för att  hjälpa socialnämnden, men jag tror inte att det är realistiskt att kunna spara in hela underskottet på socialnämnden på kort sikt bara genom besparingar, utan man måste även se på intäktssidan. En budget handlar ju inte bara om kostnader, utan även om intäkter.
Krister Samuelsson lovar att återkomma med fler utspel som berör socialnämnden.
– Om fyra veckor kommer jag att komma med ett förslag på hur vi kan aktivera alla individer med socialbidrag ute i samhället.

(M) vill börja på Skaftö

I motionen som (M) presenterar inom kort kommer följande att-satser att läggas:
Att socialnämnden uppdrar år förvaltningen att skyndsamt utreda förutsättningarna för en bolagiserad hemvård/hemsjukvård enligt nedanstående modell.
Att det nya bolaget skall vara ideellt det vill säga icke vinstdrivande utan allmännyttigt tex kooperativ verksamhet ägd av anställda och brukare.
Driftsform: Ekonomisk förening med F-Skatt
Att samtlig personal inom Hemvård och Hemsjukvård flyttas över till det nya bolaget.
Att bolaget kopplar upp sig mot RUT för att kunderna/vårdtagarna skall kunna erhålla skattereduktion.
Att förvaltningen justerar upp de taxor som är berörda av RUT till den nivå då Kunden/vårdtagaren erhåller nettokostnad enligt dagens taxa.
Att projektet inte kan starta förrän övergången mellan dagens organisation och den nya är helt säkerställd för både brukare/kunder och anställda.
Att anställdas förmåner anställningsår, löneläge samt övriga anställningsvillkor eller förmåner överflyttas.
Att kommunen åtar sig någon form av återanställningsgaranti där anställdas villkor enligt ovanstående garanteras.
Att en tjänsteman/konsult från kommunen ingår i det nya bolaget för att säkerställa de anställdas arbetsförhållanden samt brukarnas/kundernas intresse.
Att en tjänsteman/konsult ansvarar för relationen mellan bolaget/ekonomiska föreningen och kommunen.
Att löneutbetalningar och andra förmåner erbjuds som tjänst från kommunen till det nya bolaget.
Att projektet startar med Skaftö.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv