Politikerna i kommunstyrelsen valde att föreslå fullmäktige alternativet med frivillig utsortering av matavfall, vilket ger hushållen mest valfrihet. Fullmäktige avgör taxornas storlek senare i vår. Foto: Rambo

Frivillig utsortering av matavfall föll i god jord hos kommunstyrelsen

Rambo AB föreslog obligatorisk insamling

2015-03-05 Politikerna i kommunstyrelsen diskuterade på onsdagen hur man ska till väga med avfallshanteringen i Lysekils kommun.
Politikerna valde att föreslå fullmäktige alternativet med frivillig utsortering av matavfall, vilket ger hushållen mest valfrihet. Fullmäktige avgör taxornas storlek senare i vår.

Rambo AB, som Lysekils kommun äger tillsammans med Sotenäs, Munkedal och Tanum, vill förändra sophanteringen.
Dagens insamlingssystem för villa- och fritidshushållens avfall i Lysekils kommun uppfyller inte arbetsmiljökraven och måste förbättras. Plockanalyser gjorda på det säckavfall Rambo samlar in från hushållen och kör till förbränning visar samtidigt att alltför mycket återvinningsbara förpackningar, tidningar och matavfall slängs.
Ledningen på plats
På kommunstyrelsens möte var Rambos ledning själva på plats och informerade om sophanteringen och förslaget som föll i god jord hos politikerna var att förorda alternativ 2, som är alternativet med störst valmöjlighet för hushållen .
Lysekilspartiet valde att lägga fram ett tilläggsyrkande, dels ett med möjlighet till egen kompost med avdrag på avgiften, och dels ett förslag om att Rambo ska hålla nere avgifterna.
Det första tilläggsyrkandet blev nedröstat och Lysekilspartiet anmälde därför reservation där man kommer att utveckla sina tankegångar kring detta. Inga nivåer på taxor är beslutade, utan det kommer fullmäktige att fatta beslut om så småningom.
Alternativ 2
Alternativ2 handlar om frivillig utsortering av matavfallet. Insamling i 4-fackskärl med 4-facksbil där stor sopbil tar sig fram och annars i brunt kärl och grönt kärl med mindre 1-facksbil. Den som inte vill sortera ut sitt matavfall får i detta alternativ enbart ett grönt kärl.
Föreslaget tömningsintervall (året runt):
* 4-fackens kärl 1 töms varannan vecka (bl. a matavfall och restavfall), kärl 2 töms var fjärde vecka (enbart återvinningsfraktioner). Föreslagen avgift: 3250 kr/år.
* Brunt kärl (matavfall) töms varannan vecka, grönt kärl (restavfall) töms varannan vecka. Föreslagen avgift: 3250 kr/år.
* Grönt kärl för blandat matavfall och restavfall töms varannan vecka. Föreslagen avgift: 4750 kr/år.
Kommunfullmäktige antar Rambo AB:s inriktningsbeslut till nytt insamlingssystem för hushållens avfall alternativ 2, frivillig utsortering av matavfallet i Lysekils kommun.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att Rambo AB får i uppdrag att utforma förslag till nya lokala avfallsföreskrifter och ny renhållningstaxa. Förslaget ska presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde så snart som möjligt 2015.
Rambos huvudförslag
Rambo AB:s styrelse förordar själva alternativ 1 utifrån ett långsiktigt klimat- och miljöperspektiv.
* Obligatorisk utsortering av matavfall för villa- och fritidshus. Utsorterat matavfall ska antingen lämnas i Rambos insamlingssystem till central rötning eller hemkomposteras.
* Jämställer utsortering till rötning och hemkompostering i avfallstaxan. Detta innebär att ingen taxerabatt ges till hemkomposterare.
* Erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier i 4-fackskärl i de geografiska områden/utmed de vägar där stort sopfordon tar sig fram.
* Erbjuder insamling av matavfall och restavfall i brunt och grönt kärl i de geografiska områden/utmed de vägar där stort sopfordon inte tar sig fram.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv