Gamla Östersidan på Skaftö utgör en värdefull kulturmiljö där planbestämmelserna säger att vatten och avlopp inte får installeras i sjöbodar. En bodägare som fått avslag på ansökan om VA-installation anser dock att det inte är bygglovpliktigt att installera VA och därför kan ett förbud mot detta heller inte skrivas in i planbestämmelserna. Frågan har nu överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Arkivfoto: Gabriel Berndtsson

Fortsatt nej till VA i sjöbod på Östersidan

Ärendet överklagat till Mark- och miljööverdomstolen

2016-02-04 Inte heller Mark- och miljödomstolen vill gå med på att vatten och avlopp får installeras i en sjöbod på Östersidan på Skaftö. Domstolens slutsats är att start-besked för VA-installation inte kan ges, eftersom det strider mot detaljplanen. Nu går ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Bodägaren som är fritidsboende på Östersidan fick i december 2014 besked av byggnadsnämnden i Lysekil att startbesked för vatten och avlopp inte kan ges, eftersom det strider mot planbestämmelserna.

Nämnden hänvisade till att detaljplanen för Östersidan är gjord som en bevarandeplan för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bebyggelsemiljö. I planbestämmelserna står även: ”Vatten och avlopp får inte installeras i sjöbodar.”

Förråd för förvaring

Byggnadsnämnden påpekade i sitt beslut att bohuslänska sjöbodar i traditionell och kulturhistorisk mening är förråd för förvaring och torkning av redskap och tillbehör för husbehovsfiske och båtar. De är enkla oisolerade konstruktioner och där saknas även…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv