Dialogen om Lysekilsbanans framtid fortsätter. Trafikverket har under sommaren skickat ut förfrågan om synpunkter och behov av Lysekilsbanan till ett tiotal myndigheter och företag. Tidigare har Försvarsmakten, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett sin syn på saken.

Fortsatt dialog om Lysekilsbanans framtid

Energimyndigheten i tidigare hemligt PM: ”Behåll bandelen så den fungerar”

2022-08-18 Trafikverket vill ha in synpunkter från fler myndigheter på behovet av Lysekilsbanan i fredstid.
Känt sedan tidigare är att Försvarsmakten och Energimyndigheten avstyrker en nedläggning av banan.
Redan 2016 förespråkade Energimyndigheten, i ett tidigare hemligt PM, att bandelen borde vara kvar. Lysekils hamn är kritisk infrastruktur för import och export i det fall att Östersjön skulle vara avlyst eller andra hamnar obrukbara, menar Energimyndigheten.

Det är nu åtskilliga år sedan som det gick regelbunden gods- och persontrafik på Lysekilsbanan. Persontågtrafiken upphörde redan i början av 80-talet och godstransporterna 2010. Sedan dess har banan använts tillfälligt i liten omfattning.
Trafikverket har varit redo att fatta beslut om nedläggning av Lysekilsbanan, efter att underhållet upphörde 2018. Att få igång regelbunden gods- och/eller persontrafik på den här järnvägssträckan har visat sig svårt och det är en av anledningarna till att Trafikverket förespråkat nedläggning.
Under 2021 fanns en plan hos Trafikverket att verkets styrelse i oktober 2022 skulle kunna fatta beslut om att lägga ned Lysekilsbanan.
Men synpunkterna från Försvarsmakten, Energimyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör nu att en snar nedläggning med borttagande av rälsen inte är ett troligt beslutsscenario.
I februari i år kom yttrandet från Försvarsmakten som bland annat avrådde från att i nuläget fatta beslut om nedläggning av bandelen Smedberg-Lysekil. En nedläggning skulle sannolikt innebära begränsningar för Totalförsvarets samlade förmåga och handlingsfrihet att långsiktigt lösa sina uppgifter såväl i fred, kris, beredskap och krig i västra Sverige, anser Försvarsmakten.
Några veckor efter Försvarsmaktens yttrande gick Ryssland in i Ukraina, vilket gav ett mer spänt världsläge och under våren beslutade Sverige att ansöka om medlemskap i NATO, något som också kan påverka framtida försvarsläge och beredskap i västra Sverige.
Vill behålla banan
I ett yttrande som Energimyndigheten skickade till Trafikverket i maj i år skriver myndigheten så här:
”Statens energimyndighet har i tidigare hemligt PM (2016) utgått från Försvarsmaktens analys och egna analyser och där förespråkat ett vidmakthållande av bandelen till den nivå att den har direkt funktion eller på ett sådant sätt att den med små medel på kort tid kan återtas i bruk. Det är även önskvärt med infrastrukturella kompletteringar från Trafikverket och annan myndighet. Totalförsvarets behov av handlingsfrihet för olika scenarion gällande hamnar och anslutande infrastruktur så som järnvägar och vägar i syfte att klara ställda uppgifter i eventuella operationer, samverkan, värdlandsstöd och försörjningsberedskap är omfattande. Lysekils hamn är kritisk infrastruktur för import och export vid det fall Östersjön är avlyst eller andra hamnar är obrukbara. Banan har även möjlighet att försörja Preemraff Lysekil och Brofjordens hamn med vissa infrastrukturella investeringar.”
Vill utreda grundligare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också i maj i år yttrat sig till Trafikverket om Lysekilsbanan. MSB skriver så här:
”MSB delar Försvarsmaktens synpunkt att Lysekilsbanan är viktig ur totalförsvarets behov och att en nedläggning skulle försämra de handlingsalternativ som finns att tillgå under höjd beredskap och krig. Under fredstida förhållanden är bandelen Smedberg-Lysekil av mindre betydelse i transportsystemet, men vid ett angrepp eller störning i Sverige eller i något av våra närmaste grannländer skulle bansträckningen vara av viktig betydelse för möjligheten till transporter via järnvägsnätet. MSB förordar därför att en grundligare utredning görs, i dialog med Försvarsmakten, för att besluta om bandelen kan behållas på en grundläggande funktionsnivå, en ”lägstanivå” enligt Försvarsmaktens krav.”
I juli skickade Trafikverket en förfrågan om synpunkter och behov av Lysekilsbanan i fredstid till fler myndigheter i Sverige samt till några företag.
Trafikverket har bett om synpunkter från dessa:
• Affärsverket Svenska Kraftnät AB
• Elsäkerhetsverket
• Livsmedelsverket
• Luftfartsverket LFV
• Post- och Telestyrelsen
• Sjöfartsverket
• Lysekils kommun
• Västra Götalandsregionen
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län
• SDK shipping
• Tågföretagen (Almega) – för kännedom.
Svaren ska ha kommit in till Trafikverket senast den 18 september. Därefter sammanställs synpunkterna.
Hittills har svar kommit från Elsäkerhetsverket som meddelat att man inte har några speciella synpunkter..
Mer dialog innan beslut
Efter att Trafikverket fått ta del av synpunkterna kommer man att föra ytterligare dialog med Försvarsmakten, innan Trafikverket tar ställning till framtiden för Lysekilsbanan.
Några av de synpunkter som hittills kommit in från tunga remissinstanser förordar alltså att Lysekilsbanan blir kvar, åtminstone på en grundläggande lägstanivå med möjlighet till transporter i låg hastighet. Steget härifrån till en upprustad bana med regelbundna godstransporter till och från hamnen i Lysekil samt möjligheter till snabbare persontågtrafik verkar däremot betydligt längre.
Thomas Andersson
0523-667084
thomas@lysekilsposten.se

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv