Företag vill planspränga strandområde mellan Fiskebäcksvik och Metvik

Fridlysta växten rosenrot i farozonen

2015-01-21 Caravan Mill AB i Stenstorp har skickat en ansökan om planbesked till Lysekils kommun för att skapa ett nytt industriområde i strandområdet mellan Fiskebäcksvik och Metvik vid Brofjorden.
Företaget vill planspränga området, som idag är starkt kuperat, och använda berget för att göra en utfyllnad till pir/hamn. En ny kajanläggning för fartyg om maximalt 50 000 ton planeras.

Ansökan gäller fastigheten Humlekärr 3:13 och omfattar mark ända från ett stycke söder om korsningen mot Fiskebäcksvik och västerut till berget norr om Fiskebäcksvik och strandområdet norrut nästan fram till Metvik. Även områdena med stora utfyllnadsmassor från byggen av bergrum för oljelagring ingår i  planområdet.
Mening med anläggningen är att förädla oorganiskt material med ny energibesparande process och att få en logistik som är miljöanpassad.
Materialet är enligt företaget projekterat att skeppas in och kunna vidarebefordras med fartyg för att minska vägtransporter och på så sätt minska miljöpåverkan samt vägslitage.

Kamouflagefärgade
silon
Nya silon planeras att uppföras i området. Dessa kommer att synas från havet men kan färgas i naturens färger som kamouflage, skriver företaget i sin ansökan om planbesked.
Utfyllnad i havet kommer att ske för att anlägga ny kaj och pir. De fornlämningar som finns kommer att skyddas och bevaras. Befintliga vindkraftverk påverkas inte av planerna.
In- och utlastning är projekterad med transportband från kaj.
Berg som ligger mot badplatsen i Fiskebäcksvik kommer att sparas i en omfattning så att siluett kvarstår.

Inte lämplig
för friluftsliv
Företaget uppger som särskilda skäl för att få dispens från strandskyddsföreskrifterna bland annat att områdets karaktär inte är lämplig för friluftsliv, att samma farled som Preemraff kan användas och att det inte finns bostadsområde i närheten.
Vid företagets besök i området identifierades inga särskilt skyddsvärda arter. Det finns dock tidigare dokumentation från området mellan Fiskebäcksvik och Metvik, som visar att där bland annat växer den fridlysta och i Bohuslän mycket sällsynta arten rosenrot, Sedum rosea.
Det blir nu kommunstyrelsens planenhet som får ta vidare ställning till företagets ansökan om planbesked.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv