Dispens från strandskydd för flytbrygga i Brofjorden

46 meter lång – 10 meter bred

2015-03-02 Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott har fått en ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta den befintliga pråmen på fastigheten Bräcke 1:78 vid Brofjorden.

Platsen utgör bas för två säkerhetsbåtar (bogserbåtar) som assisterar tankfartyg till och från Preemraff. Båtarna är utrustade för brandbekämpning och lyder under räddningstjänsten vid Preemraff i Lysekil.
Den befintliga flytbryggan/pråmen är gammal  och sprang läck våren 2014 och tätades hjälpligt men bryggan/pråmen måste ersättas med något nytt. Ansökan handlade först om en cirka 65 meter lång betongkaj längs med stranden men efter komplettering ansöker man om att lägga ut en flytbrygga i betong med måtten 10×46 meter som går vinkelrätt ut mot stranden. För att reducera problem under storm med västliga vindar förankras den nya bryggan västlig riktning cirka 8 meter från strandlinjen med en strandförbindelse med en 4 meter bred ramp som möjliggör att man kan köra ut på bryggan med tyngre fordon.
Ständig beredskap
Enligt myndighetskrav har båtarna ständig beredskap med begränsad inställelsetid till såväl produkthamnen som till råoljehamnen vid Preemraff.
Miljöenheten har besökt platsen. Särskilda skäl bedöms finnas och dispens kan därmed lämnas för den ansökta åtgärden.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för en 46 meter lång och 10 meter bred flytbrygga på fastigheten Bräcke 1:78 i Lysekils kommun. Beslut fattas med stöd av Miljöbalken.
Ett villkor är att flytbryggan ska utföras enligt ansökan.
Skäl till beslutet
Ansökan avser en flytbrygga i betong med måtten 46×10 meter. På platsen finns idag en  inhägnad pontonbrygga med diverse byggnader på. Den aktuella platsen ligger inom område som är riksintresse för hamn, farled samt djupa skyddade områden. Det innebär att dessa intressen ska väga tyngre än andra intressen. Funktionen som säkerhetsbåtarna utgör har en avgörande betydelse för sjösäkerheten i området kring  Brofjorden.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott bedömer att den tänkta flytbryggan utgör en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten. En flytbrygga kan verka avhållande för allmänheten och kan även påverka livsvillkoren för växt- och djurlivet genom bland annat beskuggning. Vattendjupet på den aktuella platsen är dock stort vilket borde göra påverkan mindre.
Säker förtöjningsplats
Med tanke på att området omfattas av riksintresse för hamn, farled och djupa skyddade områden bedömer arbetsutskottet att intresset av att skapa en säker förtöjningsplats för Preemraffs säkerhetsbåtar väger tyngre än allmänhetens tillträde till strandområdet samt intresset att skydda djur och växters livsvillkor på platsen.
Det bedöms inte finnas några alternativa placeringar utanför strandskyddat område som är bättre lämpade gällande tillgänglighet från land och vatten.
Arbetsutskottet anser därmed att särskilda skäl finns för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Arbetsutskottet bedömer att den sökta åtgärden är förenlig med kraven i miljöbalken allmänt utifrån en lämplig hushållning med mark och vatten. Åtgärden är även förenlig med den kommunala översiktsplanen.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som inom tre veckor ska ta ställning till om det finns skäl för överprövning av kommunens beslut om dispens eller inte.
För att få utföra åtgärden krävs även bygglov från byggnadsnämnden och det krävs även en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv