Bygglov för annorlunda vindkraftverk i vattnet

SeaTwirl får testa prototyp i Södra Hamnen i Lysekil

2015-03-13 Göteborgsföretaget SeaTwirl AB får tidsbegränsat bygglov till årsskiftet 2019/2020 för att anlägga ett flytande vindkraftverk ett stycke öster om Fridhemsvarvet i Södra Hamnen i Lysekil. Det är fråga om en försöksanläggning som ska testas i ett pilotprojekt.

Vindkraftverket Sea Twirl beskrivs som ett flytande vertikalt vindkraftverk med en lång roterande kropp och en vindturbin högst upp.
Själva vindturbinen har en diameter på tio meter och  höjden är också  tio meter. Totalt kommer verket sticka upp 14 meter över ytan.
Prototypen har utvecklats vid Göteborgs universitet och Chalmers. Principen för det här annorlunda vindkraftverket är att det även använder vatten för att alstra sin energi.
Mellan generatorn, som är placerad omkring sju meter under vattenytan, och turbinen sitter en roterande axel som använder havsvattnet som glidlager.
Tester har tidigare gjorts i Halmstad men nu vill SeaTwirl AB fortsätta sina tester i Södra Hamnen i Lysekil.
Ansökan om det flytande vindkraftverket har nu behandlats av byggnadsnämnden i Lysekil. Länsstyrelsen gav för cirka ett år sedan tidsbegränsad strandskyddsdispens för en testanläggning i Södra Hamnen.
Även Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har yttrat sig i ärendet. Länsstyrelsen har beslutat att ett vattenområde på 250 gånger 250 meter ska avlysas när vindkraftverket kommit på plats.

På remiss
Byggnadsnämnden har skickat ärendet på remiss till markägare i närheten. Tångens mark och fastigheter AB  som äger  Dalskogen 1:11 har uttryckt oro för störande ljud vid campingen och badplatsen. Avståndet från det planerade vindkraftverket till den del på Dalskogen 1:11 där camping kan bedrivas är cirka 700 meter och det finns även ett berg emellan.
Byggnadsnämnden bedömer inte att campingen kommer att bli störd av att vindkraftverket kommer på plats i Södra Hamnen.
Nämndens beslut blev att tidsbegränsat bygglov ges till och med den 31 december 2019. Beslutet motiveras med att åtgärden kan antas uppfylla tekniska egenskapskrav, samt inte kan anses medföra en betydande omgivningspåverkan.
Nämnden meddelade dess-utom startbesked, fattade beslut om att det inte finns behov av kontrollansvarig och tekniskt samråd i ärendet, samt fastställde kontrollplanen.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv