Lokala åsikter om vägprioriteringar tas hänsyn till i de allra flesta fall. Det tydligaste exemplet på när lokala och delregionala åsikter inte fullt ut beaktas hittar Lysekils kommunstyrelse när det gäller väg 161 på Bokenäset. Den borde börja byggas om tidigare än 2026, menar kommunstyrelsen i ett remissyttrande.

”Åtgärda väg 161 tidigare än 2026”

Lysekils kommunstyrelse i remissyttande

2021-12-17 Det borde vara rimligt med en tidigare byggstart av väg 161 än 2026. Detta med tanke på hur lång tid denna process pågått och att det finns en färdig åtgärdsvalsstudie för sträckan.
Det anser kommunstyrelsen i Lysekil i ett remissyttrande över förslaget till regional transportinfrastrukturplan.

Under hösten skickade Västra Götalandsregionen ut sitt remissförslag till regional plan för trafikinfrastrukturen i länet för åren 2022-2033, något som LP berättat om tidigare (26 oktober). För Lysekils del handlar det framför allt om länsväg 161 på Bokenäset, en väg som används av många från Lysekils-området, inte minst pendlare.
Mellan Rotviksbro och Bokenäs kyrka är vägen smal med ett stort antal bostäder och mindre utfarter nära vägen. Det finns inte tillräckligt utrymme för oskyddade trafikanter.

Vägplan fanns klar
Planeringen för en ombyggnad av den knappt fyra kilometer långa sträckan Rotviksbro-Bäcken har pågått sedan 2013. En vägplan fanns klar 2017 men överklagades och Trafikverket fick tillbaka ärendet från regeringen 2018. Då inleddes en åtgärdsvalsstudie med ett flertal alternativ. Som en följd av detta dröjer det ytterligare en längre tid innan beslut tas om hur vägen ska byggas om.
I VG-regionens remissförslag finns ombyggnad av väg 161 med i planen först under perioden 2026 till 2029. Då är förslaget att 170 miljoner kronor ska satsas på denna sträcka.
Sträckan mellan Bäcken och Skår vid färjeläget beräknas inte bli ombyggd förrän på 30-talet.
Kommunstyrelsen konstaterar i sitt yttrande att den enda större namngivna åtgärden i Fyrbodal under perioden 2022-2025 är väg 678 som går mellan Grohed och Bratteröd söder om Uddevalla. Detta objekt är inte inspelat som brist från Fyrbodal, utan är lyft från Trafikverkets sida, konstaterar kommunstyrelsen. Samtidigt som man har respekt och för-ståelse för behovet av att åtgärda väg 678 är det viktigt ur ett demokrati- och inflytandeperspektiv att de objekt som politiskt prioriterats inom Fyrbodal skyndsamt adresseras.

Tidigare byggstart
Kommunstyrelsen i Lysekil anser att Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Trafikverket samt Uddevalla och Lysekil kommun i dialog bör verka för att hitta lösningar som medger en tidigare byggstart av väg 161 än 2026.
Kommunstyrelsen skriver också i sitt remissyttrande, efter tilläggsförslag av Emma Nohrén (MP), att man vill göra regionen uppmärksam på situationen för Lysekilsbanan. Just nu är banans framtid under utredning av Trafikverket. Om Trafikverket beslutar att järnvägen ska vara kvar kommer det behövas medel för en framtida upprustning, påpekar kommun-styrelsen.

Besked från Försvaret
Ett besked från Försvarsmakten om hur man ser på Lysekilsbanan ur totalförsvarssynpunkt väntas komma före jul, och kan bli vägledande för den fortsatta beslutsprocessen om Lysekilsbanan.
Sammantaget anser kommunstyrelsen att Regional plan för transportinfrastrukturen i västra Götaland 2022-2033 är ett väl genomarbetat dokument som på ett tydligt sätt beskriver såväl förutsättningar, inriktningar som hur medel ska fördelas under perioden.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv