6,5 miljarder för ökad likvärdighet i skolorna

2021-10-24 För att höja kunskaperna och stärka jämlikheten får Sveriges skolor dela på 6,55 miljarder kronor nästa år, vilket är en ökning med över 300 miljoner jämfört med 2021. Västra Götaland får en dryg miljard från detta utökade anslag.

Pengarna kan bland annat användas för att höja kvaliteten och stärka likvärdigheten i fritidshemmen.
Det var 2018 som regeringen införde Likvärdighetsbidraget, ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan.

Fördelas där behoven finns

Bidraget fördelas utifrån socioekonomiska faktorer, så att mest resurser går dit de behövs som mest. Syftet är att skolan ska vara som starkast där behoven är som störst och att huvudmännen ska ha förutsättningar att göra långsiktiga insatser inom till exempel undervisning och elevhälsa. Sedan införandet har statsbidraget ökat från 1 miljard kronor till över 6,5 miljarder kronor för 2022.
– Det här är en stor och viktig satsning för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i svensk skola. Pengarna kan bland annat användas till att stärka undervisningen, förbättra elevhälsan och till mer personal och mindre elevgrupper i fritidshemmet, vilket innebär att fler elever få mer tid för lärande under hela skoldagen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Huvudmännen avgör

Bidraget ska användas till insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att anställa lärare och annan personal, stärka elevhälsoarbetet, utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever, inköp av studiematerial och lärverktyg eller kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal. Huvudmännen avgör själva vilka insatser de vill satsa på.
Statsbidraget fördelas både till kommunala och fristående huvudmän. Skolverket gör en fördelning till varje huvudman, en bidragsram, som är det belopp som huvudmannen har rätt att begära ut. Bidragsramen kommer preliminärt att vara klar i december 2021.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv